👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نقش آب در روابط سياسي و بين المللي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نقش آب در روابط سياسي و بين المللي

الف – طرح مسئله

آب در روابط سياسي و بين المللي نقش مهمي و حياتي پيدا كرده است عده اي از محققان و كارشناسان معتقدند در سالهاي آتي ، آب از نظر سياسي ، اقتصادي و بين المللي همان نقش نفت در سالهاي اول 1970 را خواهد داشت و به يكي از عوامل ايجاد تنش يا آرامش در جهان و در منطقه خاورميانه و خليج فارس مبدل خواهد شد آب هم اكنون منشاء بروز اختلافات مرزي و اساسي موضع گيريهاي خصمانه يا دوستانه برخي كشورهاي خاورميانه و خليج فارس شده است در برخي ديگر از كشورها آب به ابزار و حربه اي سياسي جهت اعمال مقاصد و اجراي منافع خود شده است از اين فراتر به اعتقاد برخي از سياستمداران منطقه خاورميانه در سالهاي آتي مشاهده بروز در گيريهاي مسلحانه بر سر نحوه مديريت و تقسيم بندي منابع آبي مشترك خواهد بود و به همين سبب موضوع تقسيم بندي منابع آب يك مسئله امنيتي تلقي و جزء حوزه منافع ملي شمرده مي شود . 1 بحران آب ، نقش فزايندحساس و تقريبا ناشناخته آن به ويژه در مناطق پر آشوبي چون خاورميانه از جمله اهم مسائل زيست محيطي است كه در دهه هاي 1980 ، 1990 به توزيع در كانون توجه تمركز يافته مجامع بين المللي و نقصان تيزبيني جهاني قرار گرفت خاورميانه كه بخش عمده ذخايرنفت جهان را داراست همواره با مشكل كم آبي روبروبوده است افزايش روز افزون جمعيت اين كمبود را تشديد مي نمايد اغلب كشورهاي اين منطقه داراي آبهاي سطحي و زير زميني مشترك هستند كه بهره برداري از آنها همواره منازعات مختلفي را در منطقه بوجود آورده است .

2 بحران آب اگر چه ابعاد جهاني داشته و گريبانگير جوامع بسيار است ، اما شايد در هيچ جاي ديگري به اندازه خاورميانه تاثير سياسي اقتصادي و امنيتي نداشته است وهمچنين اين موضوع تاكنون مورد توجه دقيق يا لااقل آشكار كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي قرار نگرفته است واز نظر تاريخي آب هميشه يك منبع عم

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تب روماتيسمي پاورپوینت مقايسه ي برش هاي میکروسکوپی گياهان دانلود پاورپوینت با موضوع اسیلوسکوپ بررسی اسب و انواع آن نامعادلات و توابع