👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (58 اسلاید)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (58 اسلاید)

پاورپوینت فصل (8) هشتم زمین شناسی سال سوم دبیرستان (58 اسلاید)

اسلاید4

دگرگونى...

عبارت است از مجموعه فرایندهاىى که تحت شرایط خاص باعث تغییر ساختمان و ترکیب کانى شناسى سنگ ها شده و یک سنگ را در حالت جامد به سنگ دیگر تبدیل مى نمایند. این سنگ ها ممکن است از نوع آذرین، رسوبى و حتى دگرگونى باشند

اسلاید5

اصولاً سنگ هاى دگرگون شده، در درون زمین و دور از چشم ما و در مدت زمان بسیار طولانى به وجود مى آیند. طى این فرایند، کانى هاى سنگ ذوب نمى شوند بلکه با حفظ حالت جامد سنگ بر اثردخالت عوامل دگرگون ساز تغییر مى کنند

اسلاید6

حد دگرگونى

محدوده اى که سنگ ها دگرگون مى شوند، از پایان دیاژنز شروع مى شود و در ابتداى ذوب سنگ خاتمه مى یابد (البته این مرز کاملاً نسبى است، (شکل 1 - 8) زیرا نمى توان درجات گرما و فشار وارد بر

یک سنگ را در چنىن محدوده هاىى مشخص کرد).

اسلاید7

شکل

اسلاید 8

گاهى، تغییرات سنگ اندک است و دگرگون شدگى ضعیفى اتفاق مى افتد. ولى گاهى تغییرات چنان شدید است که تشخیص سنگ اولیه غیرممکن خواهد بود. در دگرگونى درجات شدید، سطح لایه بندى رسوبات، آثار موجود زنده (فسیل ها) و حفره هاى موجود در سنگ

مادر به کلى از بین مى رود و گاهى هم کانى هاى جدیدى در آن به وجود مى آید که با شراىط جدید سازگارترند (شکل 2- 8)

.

.

.

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوف بررسی رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان در شرکت های بیمه بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان پاورپوینت معماری سنتی خانه های قدیم ایران دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)