👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

برنامه راهبردي

سرمايه انساني NSF

فهرست

هدف

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

سرمايه انساني در طول قرن

نيروي كار NSF

اهداف سرمايه انساني NSF

برنامه نيروي كار NSF

برنامه توالي NSF

سرمايه گذاري در سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه A : تقويت سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه B : اطلاعات چهارچوب NSF

ضميمه C : نكات پاياني

هدف:

اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(NSF) در خلال تشكيل مي دهد و بر روي استعداد و تعهد نيروي كار NSF جهت برآوردن وظايف اساسي ساخته شده است. اين برنامه كه جانشين برنامه مديريت سرمايه انساني 2003 شده است فاكتورهاي داخلي و خارجي را مشخص مي كند كه برنامه ريزي سرمايه انساني را شكل مي دهد و يك چارچوب جامع براي سياستها و شيوه ها ارائه مي دهد كه راهنمايي مي كند كه براي ملاقات با نيروكارمان نياز است و NSF را قادر مي سازد تا به عنوان يك سازمان برتري داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهي دادن به مديران NSF و كارمندان مشابه است، يك روش راهبردي است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهاي سرمايه انساني در برابر اصول، به علاوه اينكه چگونه برتري بجوييم براي اينكه سرزنده گي و توانايي هاي نيروي كار NSF را در تمام ترازها بيشينه كنيم كه از اهداف پيوسته برنامه و نيروي كار متمركز بيستر و برنامه ريزي متوالي استراتژي هاي عملي هيئت مديره منحصر به فرد NSF ترسيم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازماني گسترش و توسعه يابند به خصوص استراتژي هاي اجراي سرمايه انساني. برنامه به عنوان يك سند معيشت در نظر گرفته شده- كه تعبير محيط ها و نيازها را آنگونه كه بروز مي كنند تطبيق مي دهد.

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

بنياد علوم ملي نخستين آژانس فدرال است كه علوم اساس و تحقيقات مهندسي در حدود كشف در تمام زمينه ها، و آموزش علوم و مهندسي در تمامي مراحل حمايت مي كند. براي بيش از نيم قرن، سرمايه گذاريهاي NSF در علوم جديد نتيجه داده است و توليد كلاس جهاني علوم و نيروي كار مهندسي را فعال ساخته است. نوع آوريهاي براساس تكنولوژي را پرورش داده است و شكوفايي اقتصادي J.S. را نيرومند كرده است.

وظايف NSF

ترويج ترقي علم و پيشروي در سلامت ملي، شكوفايي، رفاه، حفظ كردن دفاع ملي (قانون NSF در 1950)

اهداف راهبردي NSF

اكتشاف: گسترش مزهاي دانايي، يادگيري: پيشرفت S&E نيروي كار و سواد علمي، تحقيقات زيربنايي: مساحت تجهيزات و تأسيسات پيشرفته، نظارت: تقويت برتري در تحقيقات S&E و آموزش

فاكتورهاي زيادي در موفقيت كلي NSF مؤثربوده اند اما هيچ يك بيشتر از نيروي كار كيفيت بالا نبودند. در دهه آينده در يك اقتصاد جهاني علم محور فزاينده، موفقيت پيوسته NSF و به طور غيرمستقيم دارائي هاي ايالات متحده، متكي به توانايي بنياد در عمل به نگرش كامل سرمايه انساني است.

نگرش سرمايه انساني

جذب، گسترش و حفظ يك تمايز، نيروي كه كلاس جهاني (در سطح جهاني) كه دائماً فرا مي گيرد و ظرفيت خود براي شكل دادن به آينده آژانس را گسترش مي دهد و پرورش يك فرهنگ از يكپارچگي و برتري كه خلاقيت و ابتكار عمل را تشويق مي كند و يك محيط زندگي كاري سلامت را ترويج مي دهد.

در پشتيباني از اين ديدگاه، NSF يك سيستم مديريت سرمايه انساني فراگير را ايجاد كرد كه با ارزشهاي هسته اي و مركزي آژانس سازگار است و منعكس كننده وظايف و اهداف راهبردي است و در مقصود خود شفاف است و در اجراي خود منعطف است. اين سيستم مديريت سرمايه انساني، منطبق شده و شكل گرفته با وظايف و اهداف راهبردي NSF است و شامل چهار مؤلفه مي باشد:

1)برنامه ريزي، اجرا و سنجش تحقيق كرر براي مديريت سرمايه انساني 2) يادگيري انفرادي و سازماني 3) زيربناي كيفيت بالا كه فعاليت هاي مديريت سرمايه انساني را پشتيباني مي كند 4) مسئوليت جمعي و فردي و جوابگويي.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری پاورپوینت باغ چهلستون تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني