👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي اختلالات يادگيري

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي اختلالات يادگيري

بررسي اختلالات يادگيري

(گروه بندي، سبب شناسي، راهبردها وروش هاي آموزش و توانبخشي)

********

فهرست مطالب

تعريف

رويكردهاي نظري بر ناتواني هاي يادگيري

نظريه هاي رفتاري

نظريه هاي شناختي

راهبردهاي فراشناختي

جنبه هاي پزشكي

درمان دارويي

فنون شناختي در درمان

فنون رفتاري در درمان

رشد حسي حركتي

ديد حركتي گتمن

تئوري تشكيل نظام عصبي دمن و دلاكاتو

اختلالات زبان

محاسبه

اختلاق نقص توجه

رشد اجتماعي

*************

مقدمه

در سالهاي اخير پژوهش و مطالعه درباره ي كودكاني آغاز شده است كه حالت و كردار آنان براي بسياري از پدران و مادران و معلمان و مددكاران حيران كننده است، زيرا اغلب آنان علي رغم داشتن هوش طبيعي، بدون بهره گيري از آموزش هاي ويژه قادر به ادامه ي تحصيل نيستند. يا برخي ديگر ممكن است يك روز مطالبي را بخوبي فرا گيرند و روز ديگر تمام آن را فراموش مي كنند.

عده اي ديگر در پاره اي از كارها بر بسياري از همگنان خود برتري و پيشي مي گيرند و در قسمتي ديگر مانند كودكان كوچكتر از خود عمل مي كنند. اين كودكان به تدريج در مي يابند كه ساير كودكان از نظر وضع درسي از آنها بهتر هستند و احساس حقارت را تجربه مي كنند. كم كم بيزاري از درس مدرسه در آنها به وجود مي آيد. والدين آنها كه اغلب از دلايل ناتواني هاي يادگيري آنان بي خبر هستند، با فشارهايي كه به كودك مي آورند، مشكل را چند برابر مي كنند.

در اين مجموعه ابتدا به نظريات و تعاريف مختلف در مورد ناتواني هاي يادگيري از جمله نظريه هاي رشدي، نظريه هاي رفتاري، نظريه هاي رشد مهارت هاي حركتي، نظريه هاي شناختي پرداخته شده است. همچنين اين مشكل از جنبه هاي پزشكي و عصب شناختي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

سپس به انواع و گروهبندي ناتواني هاي يادگيري به گروه ها يا كودكاني كه با دشواري ها در رشد مهارت هاي ادراكي- حركتي، پردازش اطلاعات ديداري، پردازش اطلاعات شنيداري، تكلم يا گفتار، مشكل در حافظه، خواندن يا هجي كردن، يان نوشتاري، رياضيات، تقسيم گرديده اند.

بخشي به سبب شناسي اين اختلال و درمان هاي دارويي و قسمتي به ارائه ي راهبردها و راهكارهاي عملي جهت رفع مشكلات رايج تحصيلي و يادگيري پرداخته است.

رشدي

ناتواني هاي يادگيري الف- اختلال توجه- اختلال حافظه- اختلال ادراك- اختلال ادراكي- حركتي

ب- اختلال فكري- اختلال زباني

اختلال يادگيري تحصيلي 1- خواندن 2- اختلال در دست خط 3- اختلال رياضي 4- اختلال هجي كردن و نوشتن

مشكل در خواندن: 80% كودكان LD مشكل خواندن دارند. مشكلاتي در يادگيري رمزگشايي لغات، مهارتهاي پايه اي شناسايي لغت و درك مطلب خواندن دارند.

اختلال در بيان نوشتاري: از واژه نوشتارپريشي (ديسگرافيا) براي كودكاني كه علي رغم هوش طبيعي بسيار بد مي نويسند.

مهارت پيش نياز نوشتن با دست:

1- درك موقعيت بدن فرد نسبت به اشياء مفاهيمي چون بالا، پايين، زير، رو، راست، چپ ادراك اندازه ها، شكلها و بازشناسي آنها

2- درست گرفتن مواد و تنظيم وضعيت كاغذ نسبت به چشم و بدن

اختلال بيان نوشتاري اولين بار به عنوان يك اختلال روانپزشكي در Dsm 3-R و با نام اختلال مربوط به رشد در نگارش بيان معرفي شد. (كاپلان- سادوك 1998)

تعاريف DSM 4 از ناتواني هاي يادگيري

اختلال رياضي: مشكل در مهارتهاي زباني، مهارتهاي ادراكي، مهارتهاي رياضي و مهارتهاي مربوط به توجه مي باشد.

اختلال در خواندن: خواندن توام با اشتباه به صورت حذف، افزودن و دگرگون ساختن كلمات، سرعت خواندن پايين و حداقل فهم از جمله، مشكل در تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه، ضعف در هجي كردن، نارسايي در به خاطر آوردن اسم و صداي حروف.

اختلال بيان نوشتاري: اشتباهات دستوري، ناتواني در به ياد آوردن احساس جنبشي كلمه ها، بي ميلي به مدرسه و انجام تكاليف كتبي، بي علاقگي كلي به كار مدرسه، احساس بي كفايتي و نااميدي

تعاريف ناتوانيهاي يادگيري

1- بدكاري سيستم عصبي مركزي

2- الگوي نامناسب رشد

3- مشكل يادگيري و تحصيل

4- اختلاف بين سطح پيشرفت و توان بالقوه

5- نبود علل ديگر

روشهاي تعيين انحراف نمره از سطح پايه:

1- روش پايه ذهني سن عقلي= درجه مورد انتظار خواندن

2- روش سالهاي مدرسه 1/0 + هوشبهر در سالهاي حضور در مدرسه= درجه مورد انتظار خواندن

3- روش بهره گيري سن پيشرفت

3 عامل است: سن عقلي، سن تقويمي، سن پايه

MA + CA + GA

3

Achievement age = سن پيشرفت

Expectaney age = سن مورد انتظار

رويدكردهاي نظري بر ناتوانيهاي يادگيري

نظريه هاي مبتني بر روانشناسي رشد و رسش نقص رسشي: نقص در رسش عبارت است از كندي در جنبه هاي ويژه اي از رشد عصب شناختي

مراحل رشد از ديدگاه پياژه:

1- مرحله حسي- حركتي، كودك به واسطه حس و حركت ياد مي گيرد.

2- مرحله پيش عملياتي، در اين مرحله كودك توانايي قضاوت شهودي پيدا مي كنند و همين طور تفكر نمادين را آغاز مي كنند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع پردازش تصوير پاورپوینت روش‌های برنامه ريزی شهری (CDS) پاورپوینت نورپردازی در معماری داخلی آشنایی با ميكروژئودزی تحقیق رموز موفقیت در درس و تحصیل