👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق توصيه هاي تعميراتي جهت لرزه گيرهاي هيدروليكي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق توصيه هاي تعميراتي جهت لرزه گيرهاي هيدروليكي

توصيه هاي تعميراتي جهت لرزه گيرهاي هيدروليكي :

لرزه گيرها، اجزاء مهمي براي ايميني نيروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهيزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب مي باشد. لرزه گيريها طراحي شده اند تا نيروگاه در شرايط فرمان بهره برداري گردد. با وجود اين پوشش مكانيكي افزوده شده مستثني از بعضي اجزاء نيست و بستگي به نوع وضعيت بهره برداري دارد.

چك و بررسي هاي مرتب:

پس از نصب، تمام لرزه گيرهاي بايد با چشم بررسي گردند، پس از آن، چك هاي مرتب مانند چك واحد ها با يد انجام پذيرد.

براي چك كردن موارد زير لازم است:

ليستي از تمام مكان هايي كه بايد چك گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، براي موقعيت و مكان نصب، مقدار حركت (كورس) پيش بيني شده بازديدي از وضعيت محيطي حال و آينده، و بازديدي از ثبت تعميراتي كه تا كنون انجام پذيرفته است.

اجزاء اصلي كه بايد چك و بررسي گردند عبارتند از:

1- مفاصل ارتباطي اصطكاكي

2- آزادي عمل و جركت لرزه گير و مفاصل ارتباطي بر اساس حركت خط لوله در اثر انبساط حرارتي

3- وضعيت پيستون مربوط به حركت انبساطي و مقدار كافي كورس پيستون (كمترين 10 ميلي متر)

4- تأثير كلي از نقطه نظر وضعيت محيطي

5- وضعيت سطح سيال لرزه گيرهاي هيدروليكي

بررسي و اندازه گيري دقيق بايد انجام بگيرد و در يك فرم ثبت گردد. پرسنل بازديد كننده بايد توصيه ها و جزئيات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقيق بررسي و اندازه گيري بدون تاخير و اطمينان از وجود اسناد مربوطه مي باشد.

5-23

بررسي مخصوص (ويژه)

براساس وضعيت هاي بهره برداري، بررسي ويژه جدي از بررسي هاي منظم است. اگر نيروگاه در شرايط فرمان بهره برداري باشد، توصيه مي كنيم بررسي هاي زير را پس از 12 سال انجام دهيد. براي تدارك بررسي ها موارد زير لازم است.

ليستي از جائيكه بايد چك گردد همراه با تعيين نقطه نصب، شامل نقاط جركتي كه انتظار داريد، يك بازديد از وضعيت محيطي حال و آينده و بازديدي از كارهاي تعميراتي ثبت شده كه تا كنون انجام پذيرفته است.

يك بازديد ويژه بايستي از تمام لرزه گيرها انجام گيرد، مثل بازديد هاي دوره اي (مرتب)‌

بعلاوه يك چك و بررسي روي يك واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع)‌ از لرزه گيري هايي كه نصب شده براي بدست آوردن خواص و عملكرد قطعات.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری باروک ترجمه مقاله : نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات پاورپوینت مدلهای حمل و نقل برون شهری پاورپوینت لوله کشی ساختمان پاورپوینت آب در خاک يک بعدی