👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

چکیده

یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط ، به موقع و قابل اتکاء برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی اس. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکار یافتن چاره ی انداخت حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی – در قالب استانداردهای حسابداری مانند FASB-33 در آمریکا و SSAP – 16 در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تظیم گردیده است نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت ها، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

واژه های کلیدی: تورم حسابداری، بهای تمام شده، حسابداری تورمی در ایران، ارزش جایگزینی، صورت های مالی تعدیل شده، تغییرات قیمت.

مقدمه

از دیرباز تاکنون و از زمان پیدایش حسابداری هدف حسابداران ارائه اطلاعات مفید و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بوده است. در طی عمر چند صد ساله حسابداری، همواره مسائلی بوجود آمده که حسابداران را به این تفکر وا داشته که چگونه این مسائل و مشکلات بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارند و چه راه حلی برای این مشکلات وجود دارد؟ یکی از مهمترین این مشکلات پدیده ای بنام تورم بوده است که چند دهه ای ذهن متفکران حسابداری را به خود مشغول ساخت.

تورم حقیقتی مهم و پایدار است که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند. در شرایط تورمی به لحاظ کاهش قدرت خرید و افزایش حجم نقدینگی، قیمت ها نوسان دارند و همین عامل باعث می گردد که ارزش های جاری کالاها و خدمات مداوماً در حال تغییر- عموماً در حال افزایش – باشند (کتابی، 1373) ین نوسانات دائمی قدرت خرید پول و آنچه که اصطلاحاً تغییر سطح قیمت ها خوانده می شود، مشکلات بحث انگیزی را در محافل حسابداری بوجود آورده است در جریان همین مباحث اندیشه لزوم تجدید نظر در شیوه ارایه ارقام و اطلاعات سنتی حسابداری در صورت های مالی مطرح گردید، (دستگیر، 1372)

بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند و آن قیمت ها به عنوان مبنایی برای تهیه اطلاعات برای استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گیرد، (ملکیان، 1373- 1374 ) با در نظر گرفتن فرض تداوم فعالیت، چنین به نظر می رسد که در شرایطی که تغییرات در سطح عمومی قیمت ها وجود نداشته باشد، استفاده از اصل بهای تمام شده بتواند پاسخ گوی نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشد.

نگاهی به روند استفاده از حسابداری تورمی و جایگاه اطلاعات مالی درتصمیم گیری افراد اهمیت موضوع استفاده از حسابداری تورمی را بیش تر نمایان می سازد، (عرب مازار، 1371) و (مک اینتایر ، 1973) از لحاظ چارچوب های تئوریک، همواره اطلاعات حسابداری مبنایی برای تصمیم گیری افراد بوده است.

فرضیه های تحقیق

از لحاظ جنبه عملی، مسائل عدیده ای وجود دارد که به نظر می آید تاثیر به سزایی در عدم به کارگیری حسابداری تورمی داشته باشند اما ما به بررسی های انجام شده توسط محققین این مقاله پنج مورد اساسی شناسایی شد که می توانند بیش تری تاثیر را در به کارگیری سابداری تورمی در یک کشور داشته باشند. از آن جایی که علی رغم تورم پیوسته و مستمری که در اقتصاد ایران وجود دارد حسابداری تورمی در شرکت های ایرانی اجراء نمی گردد، لذا فرضیات تحقیق در قالب پنج فرضیه، به شرح زیر خلاصه گردیه اند:

1. عدم آشنایی مسئولین حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.

2. ناکافی وغیرقابل اعتماد بودن شاخص های تغییر سطح قیمت ها در ایران، باعث عدم به کارگیری حسابداری در ایران است

3. افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، یکی از دلایل عدم به کارگیری حسابداری تورمی درایران است.

4. بیشتر بودن مخارج به کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل از آن، یکی از دلایل عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.

5. عدم حمایت دولت از بخش های اقتصادی در خصوص به کارگیر یحسابداری تورمی باعث عدم به کارگیری حسابداری درایران است.

از طرف دیگر باری کنترل تاثیر متغیرهای ثانویه بر موضوع تحقیق، فرضیه های فرعی به شرح زیر تدوین و آزمون شده اند:

1. بین میزان تحصیلات و ادراک آزمونی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجوددارد.

2. بین تنوع در طبقات جامعه و ادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.

قلمرو تحقیق

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر جزوه خلاصه نکات مبحث 21 مقررات ملی ساختمان پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس تحقیق ارزیابی رهبری افراد ( مدیریت ) انسانگرا – کارگرا با استفاده از نظریه فیدلر را در مدارس ابتدائی مقاله سودها و جریانهای نقدی