👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

فصل اول

فساد مالی

- تعاریف و گونه های فساد مالی

- عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی

- پیامدهای فساد مالی

- جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد

- دولت رانتی و فساد اقتصادی

- راهبردهای مبارزه با فساد مالی

- اجرای توافقین اصلاحی

- سخن آخر

فصل دوم

فساد مالی در ایران

- اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران

- بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران

- ساختار سنتی اقتصاد ایران

- منشاء رانت ها در اقتصاد ایران

- نقش مسلط دولت در اقتصاد

روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران

انحصارات

- انحصارات/ مقدمه وتعریف

- انحصارهای دولتی و مداخله دولت

شرکت مصی دولتی

- عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران

- موسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک ها

- پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی

- غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت

- تعصیف بخش خصوصی

- تحدید رقابت

- عدم کارایی در اقتصاد

- عدم نظارت موثر

- فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی

- عدم کارایی نیروی انسانی

فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.

دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.

تعاریف و گونه های فساد مالی

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.

تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»

با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.

در عرصه ملی, فساد مالی در نقطه تقاطع دولت و بازیگران گونان غیر دولتی اتفاق می افتد. در یک سو مقام دولتی فاسد و در سوی دیگر خلاف کاران یا پرداخت کنندگان رشوه قرار دارند.

گونه های فساد مالی

شکل های اصلی فساد مالی: رشوه, اختلاس, تقلب و اخاذی است.

رشوه: عبارت از وجهی ( نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد, داده یا گرفته می شود. نفس دادن یا گرفتن رشوه, تخلف است وباید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوه می تواند به صورت یک مبلغ ثابت, درصدی مشخص از یک قرارداد, یا هر گونه وجه یا امتیازی از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قرار دادها را از جانب دولت منعقد, یا منافع را بین شرکت ها, افراد, تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید. پرداخت می شود اصطلاحات معادل فراوانی برای رشوه از جمله حق وحساب, انعام, حق العمل, پول کار چاق کنی, پول شیرینی, ادای دین, حق سکوت, حق تسریع, پول چای, وجود دارد.

اختلاس: برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم امول کارفرمایان خود یا مقام های دولتی منابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کنند.

سوء استفاده از موقعیت: فرآیندی است که در آن بعضی صاحب منصبان به طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. سوء استفاده را باید شکل گیری از اختلاس تلقی کرد. در برخی ز کشورها صاحب منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع وامتیازهای بازرگانی و مالکیت برخوردار می شوند.

ت

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد بررسي موانع حقوقي الغاء کاپيتولاسيون در ايران در فاصله سالهاي 1243 تا 1346 ه.ق تحقیق تاريخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان تحقیق جنبشهاي اسلامي معاصر بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها