👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

فهرست

عنوان-------------------------صفحه

مقدمه------------------------- 4

جمع آوری داده ها---------------- 5

تجزيه و تحليل داده ها------------- 6

ارزيابی مشکلات------------------ 6

پرسشنامه------------------------ 25

سوال 1--------------------------7-8

سوال2--------------------------9-10

سوال3--------------------------11-12

سوال4--------------------------13-14

سوال5--------------------------15-16

سوال6--------------------------17-18

سوال8--------------------------19-20

سوال9--------------------------21 -22

نتايج..................................... 23

نتيجه گيری--------------------- 24

مقدمه

هدف این تحقیق آماری بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی یک فرد در زندگی اوست . لازم به ذکر است که در دنیای امروز داشتن ظاهری زیبا نه تنها بر سلامت روانی فرد اثر دارد بلکه تغییری نه چندان اساسی که در ظاهر شخص تاثیر مثبتی بگذارد منجر به تحول عظیمی در اجزای هویتی فرد می گردد و بر عکس هنگامی که فرد احساس کند که بدن سالم او با استانداردهای زیبایی(که در جامعه ما بیشتر توسط مردم تعیین می شود ) مطابقت ندارد از این موضوع رنج خواهد برد.

در این تحقیق پرسشنامه ها بین سه گروه نو جوان جوان و بزرگسال توزیع گردیده است. پس از جمع آ وری د ا ده ها آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس نتایج را در جدولهای فروانی و نمودارتوسط محاسبات آماری گنجانیده ایم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شیطان پرستان دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم - قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی) مقاله کوتاه ارز مرتع داري Range Managment