👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI

چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1:مقدمه

1-2: موضوع پژوهش

1-3: هدف پژوهش

1-4:فايده واهميت پژوهش

1-5: فرضيه هاي پژوهش

1-6:تعريف عملياتي متغيرها

فصل دوم:

پيشينه پژوهش

الف:مباني نظري

ب:تحقيقات انجام شده

فصل سوم:

3-1: مقدمه

3-2:جامع آماري

3-3: نمونه و روش نمونه گيري

3-4:ابزار اندازه گيري

3-5:روش آماري

فصل چهارم:

تحليل داده ها

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتيجه گيري

5-2:محدوديت هاي تحقيق

5-3:پيشنهادات تحقيق

5-4: خلاصه تحقيق

منابع:

پيوست:

آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و رساله معماري طراحي نيروگاه بادي مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی با هموارسازی سود (فصل دوم) دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد پاورپوینت مبانی اینترنت تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام