👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان،

در قالب Word و 106 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماري شامل دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه ای مرحله ای 210 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه نوع ساختار سازماني (ترک زاده و محترم، 1390) و پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986) بود كه پس از محاسبه روايي و پايايي، بين افراد نمونه توزيع و با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش-های استنباطی آزمون تی وابسته، آزمون تی تک نمونه ای، ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و با به کارگیری از نرم افزارهایSPSS16 و LISREL8.54 مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج تحليل آماري نشان داد كه: ١- ساختار غالب در دانشکده های مهندسی، ساختار بازدارنده است 2- سازگاری تحصیلی دانشجویان در حد کفایت قابل قبول و سازگاری اجتماعی، عاطفی و تعهد دانشجویان بالاتر از حد کفایت قابل قبول می باشد، اما سازگاری دانشجویان در همه ی ابعاد، پایین تر از حد مطلوب می باشد. 3- بین انواع ساختار سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، 4- انواع ساختارهای سازمانی، اعم از ساختار تواناساز و بازدارنده، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار سازگاری دانشجویان مهندسی می باشند.

مقدمه

در جامعه ی کنونی دانشگاه ها از سازمان های مهم و موثر هستند و در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مراکزی تلقی می شوند که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت می پردازند. از آنجا که دانشگاه نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه محسوب می شود، انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های خود در سه زمینه آموزش، پژوهش و عرضه خدمات علمی و اجتماعی(بازرگان، فتح آبادی و عین اللهی، 1380) بتواند گام های موثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد (نصر و حسینی،1384).

از آنجاکه دانشجویان اصلی ترین و گسترده ترین طیف اعضا و مشتریان دانشگاه ها هستند، می توان آنها را جزء معتبرترین عوامل جهت سنجش عناصر و موارد مرتبط با فرایند یاددهی- یادگیری، محسوب نمود. از طرفی چون دانشگاه ها برای حفظ بقای معنادار و توسعه پایدار خود می بایست که با محیط خود تعامل مطلوبی داشته باشند تا قادر به پاسخگویی مطلوب و منطبق با نیازهای محیطی باشند (ترک زاده، 1385)، دانشجویان وارد شده از محیط، بهترین عامل جهت انعکاس نیازهای محیطی در سیستم هستند. آن ها با انتقال از آموزش متوسطه به دانشگاه مرحله ی انتقالی در رشد جوانی خود را که در آستانه ی ورود به دنیای بزرگسالی هستند،‌ سپري مي كنند. دوره ی جدید با آزادی های بیشتر، چالش های تحصیلی، مسئولیت ها و انتظارات متفاوت از دوره های پیشین متمایز می شود. طی این دوره دانشجویان چالش های اجتماعی (مانند دوری از خانواده) و شناختی (مانند ضرورت انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی) متعددی را تجربه می کنند که ممکن است با آشفتگی های هیجانی، مانند احساس تنهایی، غم غربت، حالت افسردگی و حتی افزایش مصرف مواد مخدر همراه باشد (لوبکر و اتزل ، 2007).

در این دوره جوانان تلاش می کنند تا به خودمختاری و استقلال بیشتر دست یابند تا بتوانند نقش های بزرگسالی را بپذیرند؛ روابط دوستانه و صمیمانه ی جدیدی شکل می گیرد و جوانان حس هویت خود را تحکیم یا بازسازماندهی می کنند (بروکس و دوبویس ، 1995). براین اساس، تکالیف تحصیلی، شخصی و اجتماعی متفاوت موجب می شود تا سازگاری با دانشگاه و الزامات آن، از مسایل اساسی و اصلی دانشجویان به شمار آید (لانتینر و ویندهام ، 2004). از جمله عواملي كه بر سازگاري دانشجويان موثر است، ساختار سازمان و به عبارتي ساختار دانشگاه مي باشد. ساختار از جمله عوامل بنيادي در عملكرد سازمان است. ساختار سازمان مکانیزمی است که بر اساس آن، تعاملات افراد در زمان و مکان تنظیم می گردد. این مکانیزم، ارتباطات و فعالیت های افراد را در سازمان شکل می بخشد، سازمان را به سمت فرصت های محیطی سوق داده و گاهی هم از آن باز می دارد (هارگریویست ، 2001). ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است(دفت، 1389).

با توجه به ویژگی های محتوایی و کارکردی ساختار و تاثیرات قابل ملاحظه ای که بر سازمان دارد و با مطالعه و شناخت هر چه بیشتر آن می توان مسیر توسعه ی سازمان را هموار تر نمود. سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه، یکی از بهترین مواردی است که می توان با بررسی آن از تاثیرات ساختار سازمان آگاه شد.

فهرست مطالب بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان به شرح زیر میباشد:

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مساله    4

1-2- اهداف پژوهش    9

1-2-1- هدف کلی    9

1-2-2- اهداف اصلی    9

1-2-3- سوال های پژوهش    10

1-3- تعاریف متغیرها    10

1-3-1- تعاریف مفهومی متغیرها    10

1-3-1-1- ساختار سازمانی    10

1-3-1-2- ساختار تواناساز    11

1-3-1-3- ساختار بازدارنده    11

1-3-1-4- سازگاری    12

1-3-1-5- سازگاری عاطفی    12

1-3-1-6- سازگاری تحصیلی    13

1-3-1-7- سازگاری اجتماعی    13

1-3-1-8- سازگاری تعهد / دلبستگی    13

1-3-2- تعاریف عملیاتی    13

1-3-2-1- ساختار سازماني    13

1-3-2-2- سازگاری    13

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری    15

2-1-1- ساختار سازمانی    15

2-1-1-1- کارکردهای ساختار    16

2-1-1-2- ابعاد ساختار سازمانی    17

2-1-1-3- انواع ساختار سازمانی    18

2-1-1-3-1- ساختار کارکردی    18

2-1-1-3-2- ساختار بخشی    18

2-1-1-3-3- ساختار ساده    19

2-1-1-3-4- ساختار ادهوکراسی    19

2-1-1-3-5- ساختار بوروکراسی ماشینی    19

2-1-1-3-6- ساختار بوروکراسی حرفه ای    20

2-1-1-3-7- ساختار ماتریسی    20

2-1-1-3-8- ساختار افقی    20

2-1-1-3-9- ساختار شبکه ای    21

2-1-1-3-10- ساختار ستاره ای    21

2-1-1-3-11- ساختار تارعنکبوتی    21

2-1-1-3-12- ساختار پارندی    22

2-1-1-3-13- ساختار خوشه ای    22

2-1-1-3-14- ساختار مجازی    22

2-1-1-3-15- ساختار وظیفه‌ای    23

2-1-1-3-16- ساختار ارگانیکی و  مکانیکی    23

2-1-1-3-17- ساختار تواناساز و بازدارنده    24

2-1-1-3-17-1- رسمیت تواناساز    24

2-1-1-3-17-2- رسمیت بازدارنده    25

2-1-1-3-17-3- تمرکز تواناساز    25

2-1-1-3-17-4- تمرکز بازدارنده    25

2-1-1-3-17-5- فرایند تواناساز    26

2-1-1-3-17-6- فرایند بازدارنده    26

2-1-1-3-17-7- زمینه تواناساز    26

2-1-1-3-17-8- زمینه بازدارنده    27

2-1-1-4- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی    27

2-1-1-4-1- استراتژی و هدف    28

2-1-1-4-2- محیط    28

2-1-1-4-3- اندازه ی سازمان    28

2-1-1-4-4- سن سازمان    28

2-1-1-4-5- تکنولوژی    28

2-1-2- سازگاري    28

2-1-2-1-دیدگاه های نظری درباره ی سازگاری    30

2-1-2-2- فرایند سازگاری    33

2-1-2-3- سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی    34

2-1-2-4- انتقال و سازگاری    35

2-1-3- تاریخچه پژوهش    36

2-1-3-1-پژوهشهای خارجی    36

2-1-3-1-1-ساختار سازمانی    36

2-1-4- پژوهشهای داخلی    44

2-1-4-1- ساختار سازمانی    44

2-1-4-2- سازگاری    46

2-1-3- نتیجه گیری از مبانی نظری و تاریخچه پژوهش    48

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه    50

3-2- روش پژوهش    50

3-3- جامعه ی آماری    51

3-4- نمونه و روش نمونه گیری    51

3-5- ابزار پژوهش    53

3-5-1- پرسشنامه نوع ساختار سازماني (ترک زاده و محترم، 1390)    53

3-5-2- پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)    54

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ها    55

3-6-1- روایی و پایایی پرسشنامه نوع ساختار سازماني (ترک زاده و محترم، 1390)    55

3-6-2- روایی و پایایی پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)    56

3-8- روش جمع آوری اطلاعات    56

3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده هادر پاسخ به سوالات جزئی پژوهش    57

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه    59

4-2- یافته های توصیفی    59

4-3-آمار استنباطی    60

جمع بندی    72

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه    75

5-1- بحث و نتیجه گیری    75

5-1-1- بررسي نوع غالب ساختار سازمانی دانشکد ه های مهندسی دانشگاه شیراز    75

5-1-2- تعيين ميزان سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز    76

5-1-3- بررسي رابطه ي بین انواع ساختار سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان  دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز    77

5-1-4- آیا انواع ساختارهای سازمانی پیش بینی کننده ی معنادار سازگاری دانشجویان مهندسی می باشد؟    78

5-2- نتیجه گیری نهایی    80

5-3- محدودیت ها    82

5-3-1- محدوديت هاي پژوهشي    82

5-3-2- محدوديت اجرايي    82

5-4- پیشنهادها    83

5-4-1- پيشنهادهای كاربردي    83

5-4-2- پيشنهادهای پژوهشي    84

منابع و مآخذ

منابع فارسی    85

منابع انگلیسی    

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارز دیجیتال بیت کوین پاورپوینت محراب(مهرابه) آموزش مفاهيم MOdbus ETHRW تحقیق زگيل‌هاي‌ مقاربتي‌ (زگيل‌هاي‌ تناسلي‌، زگيل‌هاي‌ مرطوب‌) دانلود مقاله در مورد اندازه گیری