👈 فروشگاه فایل 👉

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 143 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه شركت‌ها به طور روز‌افزوني تحت هجمه‌هاي جديد از سوي مشتريان ناراضي، كاركنان كج‌خلق و خلاصه هر كسي كه به يك رايانه شخصي و انگيزه‌اي براي تخريب شهرت و اعتبار شرکت مجهز است، قرار دارند.  و با توجه به ويژگي هاي خاص برند در بخش خدماتي، برندسازي در بخش بیمه به عنوان يك ويژگي خاص كه ارزش قابل توجهي را ايجاد مي كند، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق با استفاده از مدل ام سی ویلیامز در سال ٢٠٠٦ به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند و شهرت شرکت پرداخته ایم.

جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مشتریان بیمه عمر شرکتهای بیمه تامین اجتماعی، پارسیان، شهر، دی، رازی،سامان می باشد که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت داشته اند. تعداد کل نمونه های تحقیق ٣٨٤ مشتری می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب نمونه هااز روش غیراجتماعی در دسترس استفاده شده است. اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردی بوده و طرح تحقيق آن توصيفی از نوع پيمايشی می باشد که قصد دارد نتایج حاصل از تحقیقات بنیادی انجام شده در زمینه ارزش ویژه برند و شهرت شرکت را برای کاربرد در صنعت بیمه عمر مطابقت دهد. از نظر گردآوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده و جهت سنجش پایایی آن آلفای کرونباخ آن محاسبه شد و داده ها با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، دلالت بر تایید فرضیه های تحقیق دارد.

مقدمه

پیشرفت، توسعه، تغییر و تحول و سرعت از نشانه های جهان امروزی می باشد. این پیشرفت، توسعه و تغییر و تحول در اصول مدیریت و بازاریابی نیز راه یافته است. امروزه بسیاری از مفاهیم تئوریها و کلا ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. (عیاری، ١٣٨٤،١١)

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمانهای تجاری از جمله شرکتهای بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به اهداف خود(بقا) و یا فرارفتن از آن، باید به دنبال خلق مزیتهای رقاتبی بود. (حیدری،١٣٩٠) در فضای رقابتی امروز، سازمانها از هر ابزاری در جهت کسب پیروزی و دستیابی به شرایط ایده آل و جذاب استفاده می نمایند. توجه به فعالیتهای بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب می شود(خلیلی،١٣٩٠)

اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند. (امامی،٨٩)

همانگونه که شرکتها با تولید و... خود جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند، جامعه نیز شرکتها را ملزم به احساس مسئولیت در برابر عملکرد خود می کند تا علاوه بر تولید و خدمات مطلوب، ملاحظات اجتماعی را نیز رعایت کنند.(امیدوار،١٣٨٤) متفکران رشته مدیریت، از دهه ١٩٥٠، توجه خود را بیشتر به مسئولیت های اجتماعی سازمانها معطوف کرده اند. تمام سازمانهایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمانهای مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. آنان به دنبال فعالیتهایی بودند که علاوه بر منفعت رساندن به مردم، برای خودشان شهرت و اعتبار بیافریند و در انظار عمومی چهره مناسبی از خود به جا بگذارند. (شجاعی و مشبکی،٨٩)

فهرست مطالب    

چکیده    1

فصل اول : کلیات تحقیق

١-١ مقدمه    3

١-٢ بیان مساله    4

١-٣ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق    6

١-٤ اهداف تحقیق    7

١-٥ چهارچوب نظری تحقیق.    7

١-٦ پرسش اصلی تحقیق    8

١-٧ فرضیه های تحقیق    8

١-٨ متغیرهای تحقیق    8

١-٩ قلمرو تحقیق    10

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

٢-١ تاریحچه مطالعه    12

٢-٢ متغیرهای تحقیق    15

٢-٢-١ ارزش ویژه برند    15

٢-٢-٢ شهرت(اعتبار)شرکت    17

٢-٢-٣ رضایت مشتری    19

٢-٢-٤ مسئولیت اجتماعی شهرت    26

٢-٢-٥ ارتباط بین ارزش ویژه برند و شهرت شرکت و رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی شرکت    31

٢-٣ پیشینه تحقیق    32

٢-٤ تئوریها و نظریه ها    35

فصل سوم : روش پژوهش

٣-١ روش اجرای تحقیق    42

٣-٢ جامعه و نمونه آماری    42

٣-٢-١ جامعه آماری    42

٣-٢-٢ روش نمونه گیری    42

٣-٢-٣ حجم نمونه    43

٣-3 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات    43

3-4 روایی و پایایی    44

٣-٤-١ روایی    44

٣-٤-٢ پایایی    44

٣-٥ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     49

فصل چهارم : تحلیل داده ها

٤-١ مقدمه    47

٤-٢ آمار توصیفی    47

٤-٢-١ تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    47

٤-٢-٢ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق    53

٤-٢-٣ آزمون نرمال بودن متغیرهای درون زا    57

٤-٣ آمار استنباطی    57

٤-٣-١ تحلیل عامل تاییدی (مدل اندازه گیری)    57

٤-٣-١-١ تحلیل عامل تاییدی متغیر مسئولیت اجتماعی    57

٤-٣-١-٢ تحلیل عامل تاییدی متغیر رضایت مشتری    59

٤-٣-١-٣ تحلیل عامل تاییدی شهرت شرکت    60

٤-٣-١-٤ تحلیل عامل تاییدی ارزش ویژه برند    62

٤-٣-١-٥ تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری    63

٤-٣-٢ بررسی مدل ساختاری تحقیق    66

٤-٣-٣ بررسی فرضیه های تحقیق    67

٤-٣-٣-١ آزمون همبستگی    68

٤-٣-٣-٢ تحلیل مسیر    71

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

٥-١ پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش    74

٥-٢ پیشنهاد برای تحقیقات آتی    76

٥-٣ محدودیتهای پژوهش    77

5-4 محدودیت های پژوهش     78

منابع    79

پیوست ١     85

پرسشنامه    86

پیوست ٢    89

١. خروجی نرم افزار spss جهت بررسی پایایی پرسشنامه    89

٢. خروجی نرم افزارliserel.    99

٣ .  هیستوگرام    110

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیق پوشش کاری در صنعت تحقیق انقلاب صنعتى کار تحقیقی معاملات تجاری و امانتی