👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهورانه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهورانه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهورانه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در156صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت  ها بر سیاست  های متهوارنه مالیاتی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاست  های متهوارنه مالیاتی است  نمونه آماری پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  های 1386 تا 1389 است  روش آماری برای آزمون فرضیه  های پژوهش، آنالیز رگرسیون خطی لجستیک است  یافته  های پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنادار بین افزایش در 'نسبت هیأت مدیره موظف' و سیاست های متهورانه مالیاتی و نیز رابطه مثبت و معنادار بین متغیر 'دوگانگی نقش مدیرعامل' و سیاست های متهوارنه مالیاتی وجود دارد  'نسبت تغییرات هیأت مدیره' رابطه معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی ندارد  بعبارتی شرکت  های با ساختار هیأت مدیره متفاوت ، در اتخاذ سیاست  های متهوارنه مالیاتی نیز متفاوت عمل می نمایند

کلمات کلیدی:  سیاست  های متهورانه  مالیاتی؛ حاکمیت شرکتی؛ درآمد مشمول مالیات قطعی؛ سود مشمول مالیات ابرازی

مقدمه

هزینه  های مالیات بر درآمد از مهم  ترین هزینه  های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن  را به عنوان هزینه  ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه  ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خط  مشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر  سازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران  و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص ( متهورانه یا محافظه کارانه ) مبادرت به ایجاد هزینه  هایی برای سهامداران نماید

فهرست مطالب

چكیده  ه

فصل 1 : كلیات

1-1) مقدمه       3

1-2) بیان مسئله               3

1-3) اهمیت ضرورت تحقیق          5

1-4) اهداف و سوالات تحقیق        5

1-5) فرضیه های تحقیق   6

1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی               6

1-7) تعریف واژه های کلیدی         9

1-8) خلاصه و  نحوه فصل بندی پایان نامه  11

فصل2 :  ادبیات موضوع

2-1) مقدمه      13

2-2) مبانی نظری            14

2-2-1) هیات مدیره و  تئوری نمایندگی      17

2-2-2) حاکمیت شرکتی  و مالیات              18

2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی    20

2-2-4) ساختار هیات مدیره          27

2-2-5) هیات مدیره و مسئولیت آن              29

2-2-6) هیات مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی           31

2-2-7) ترکیب هیات مدیره و تهور مالیاتی اعضای موظف و غیرموظف 32

2-2-8) معیارهای سنجش ساختار هیات مدیره         34

2-2-9) مالیات              39

2-2-10) دیدگاه  های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی             42

2-2-11) علل و زمینه  های ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران          42

2-2-12) اصول یک نظام مالیاتی مطلوب  51

2-2-13) مالیات بر درآمد شرکتها             51

2-2-14) نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات        52

2-2-15) تعریف سیاستهای متهورانه مالیاتی            54

2-2-16) ابزارهای سیاستهای متهورانه مالیاتی          56

2-2-17) انگیزه های اعمال سیاستهای متهورانه مالیاتی           66

2-2-18) محدودیت  های اندازه  گیری سیاستهای متهورانه  مالیاتی           67

2-3) پیشینه داخلی       68

2-4) پیشینه خارجی     71

2-5) خلاصه فصل       77

فصل3 : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه    79

3-2) سوالات تحقیق    79

3-3) چگونگی تدوین فرضیه  های تحقیق   80

3-4) روش تحقیق        80

3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونه  گیری و نمونه  ها 80

3-6) داده  ها  ی مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها             81

3-7) طرح آزمون آماری فرضیه  های تحقیق              84

3-8) خلاصه فصل       87

فصل 4 :  تجزیه و تحلیل داده  ها و آزمون فرضیه  ها

4-1) مقدمه   89

4-2) آمار توصیفی داده  ها و متغیرهای تحقیق          90

4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه  ها          91

4-3-1) بررسی فرضیه اول        92

4-3-2) بررسی فرضیه دوم        95

4-3-3) بررسی فرضیه سوم       97

4-3-4) بررسی مدل با وجود سه متغیر مستقل اصلی (روش اجباری)  100

4-3-5) بررسی ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل          103

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز نجوم آسمان نما برسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران پاورپوینت در مورد نوجوانی (22 اسلاید) دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی؛ بستر تحول