👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 154صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ اهمیت ویژه ای یافته است. لذا پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع درصدد شناسایی عوامل موثر بر خرید آنلاین مشتریان برآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد.در این راستا دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت شامل 11471 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 372 نفر از دانشجویان تعیین گردید. داده های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از مورد تائید واقع شدن کلیه فرضیه های پژوهش بود. بطوریکه که مشخص گردید متغیرهای نگرش، تقاضا (فاکتورهای ذهنی)، قیمت، کیفیت و اعتماد (فاکتورهای عینی) رابطه مثبت و معناداری با متغیر تصمیم به خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت داشته بطوریکه متغیر کیفیت محصول و یا خدمت ارائه شده و اعتماد به وب سایت ارائه دهنده کالا و خدمات بیشترین تاثیر را دارا بوده اند و پس از آنها میزان تامین خواسته ها و انتظارات فرد، نگرش و قیمت قرار داشته اند.

مقدمه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري، زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﺎي ﺗﺠﺎرت و ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ (Mummalaneni and Meng, 2009)، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎدات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن (Wang et al, 2007) و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ (Tariq and Eddaoudi,2009) . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ درك رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ (Wang et al, 2007). زیرا ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺧﺮﻳﺪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي، در وﻫﻠﻪ اول ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﻛﺎرﺑﺮان و ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن در آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎرﻧﻤﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮوز ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﻨﺎوري در آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ - ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه از ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (خائف الهی و همکاران، 1391). از این رو  با توجه به اهمیت ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ درك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد خرید آنلاین پرداخته شده است. در این فصل پس از بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیات، روش تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق   

1-1) مقدمه                        2

1-2) بیان مساله                     4

1-3) سوالات تحقیق                      6

1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق                   7

1-5) اهداف تحقیق                       8

1-6) چارچوب نظری  تحقیق                   9

1-7) فرضیات تحقیق                     10

1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                   11

1-9)قلمرو تحقیق                     15

1-9-1) قلمرو موضوعی                    15

1-9-2) قلمرو مکانی                      15

1-9-3) قلمرو زمانی                      15

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق   

2-1) مقدمه                        17

2-2) رفتار مصرف کننده                       18

2-3) روانشناسی رفتار مصرف کننده                   19

2-4)  اهمیت درک  رفتار مصرف کننده                    21

2-5) انواع رفتار خرید مصرف کننده                  26

2-5-1) رفتار واکنشی عادی                     26

2-5-2) مشکل گشایی مجدد                     27

2-5-3) مشکل گشایی گسترده                  28

2-6)  فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده                28

-    شناخت مشکل                      29

-    جمع آوری اطلاعات                      29

-    ارزیابی گزینه ها                      31

-    تصمیم گیری درباره خرید                     32

-    ارزیابی پس از خرید                       33

2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال                 34

-    مدل شكل‏گيري و تأثير ساختار ذهني                     36

-    رفتار ارتباطي مصرف‏كنندگان در محيط ديجيتال                  38

2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال                  40

2-9) انواع کالا در خريد  و  فروش  اينترنتي                     41

2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ                 44

2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ  ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ                    45

2-10-2) شرایط تحويل کالا                    47

2-10-3) خدمات مشتري                       48

2-10-4) عوامل مربوط به كيفيت اطلاعات                  49

2-10-5)  تمایل یا نگرش مصرف کننده                   50

2-10-6) عوامل  برانگيزاننده                     52

2-10-7) جنبه  تجربي  خريد                   52

2-10-8) عوامل موقعيتي                     54

2-10-9) قیمت                    55

2-10-10)  کیفیت                     56

2-10-11) امكانات پشتيباني سايت                     57

2-10-12)  اعتماد الكترونيكی یا اعتماد به وب سایت               58

2-10-12-1) اعتماد الكترونيك و توسعه تجارت الكترونيك               60

2-11) پیشنه پژوهش                    63

الف) پیشینه داخلی                       63

ب) پیشینه خارجی                      65

2-12) خلاصه فصل                     70

فصل سوم: روش اجرای تحقیق   

3-1) مقدمه                        72

3-2) روش تحقیق                      73

3-3)جامعه و نمونه آماری                     74

3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها                  77

3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها                     78

3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها                  78

3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها                     79

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها                  80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء و نمودار پیکربندی (استقرار) بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود تحقیق بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا امنیت شبکه پاورپوینت رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع (41 اسلاید)