👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 123صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

يكي از روندهاي مهم كسب وكار و مديريت در قرن 21 كه از اواسط دهه 90 به طور جدي مطرح شده است، تمركز بر معنويت كاركنان در سازمان ها مي باشد. پايبندي خدمتگزاران بخش عمومي به اخلاقيات و تبلور اين تعهد در رفتارهاي آنها، موجب توسعه سرمايه اجتماعي مي شود؛ يعني مديراني كه اصول اخلاقي را در عملكردها وتصميم هاي سازماني به كار مي گيرند، با توسعه روابط مبتني بر اخلاقيات، سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند. بنابراین در این تحقیق قصد دارد رابطه میان معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی را در ادارات دولتی شهرستان نطنز مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور تعداد 250 نفر از کارکنان ادارات مزبور به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده و درصورت وجود رابطه معنی دار، رابطه علّی میان آنها از طریق رگرسیون آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد، میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه(ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه

درديدگاه هاي سنتي مديريت، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي، و نيروي انساني مهمترين نقش را در توسعه ايفا مي كردند؛  براي  توسعه در عصر حاضر به سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي ، فيزيکي و انساني نيازمنديم. زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه از ديگر سرمايه ها امکان پذير نيست. در جامعه اي که فاقد سرمايه اجتماعي کافي است به احتمال زياد ساير سرمايه ها تلف مي شوند. از اين رو است که موضوع سرمايه اجتماعي محور اصلي مديريت در سازمان ها محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتري نائل شوند.

در گذشته سرمايه اجتماعي  به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت ، اما در حال حاضر، تغييرات پر شتاب محيطي، فناوري اطلاعات، نيازهاي رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نيازهاي فزاينده به  نو آوري و خلاقيت، و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان، ايجاب مي كند كه رهبران سازمان ها، سرمايه اجتماعي را به منزله يك منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،1382، 80 ). در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، گزاره های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق و جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و مواردی از این قبیل آورده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    2

1-1-    مقدمه    3

1-2-    بیان مسئله پژوهش    3

1-3-    اهداف تحقیق    5

1-4-    اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن    6

1-5-    سوال ها و فرضیه های پژوهش    8

1-5-1-سوال اصلی    8

1-5-2-سوال های فرعی    8

1-5-3-فرضيه اهم    8

1-5-4-فرضیه های اخص    9

1-6- مدل مفهومی تحقیق    9

1-7-    تعریف های عملیاتی متغیرها و  واژه های کلیدی    10

1-8-    روش تحقیق    10

1-9-    قلمرو تحقيق    11

1-10-    جامعه آماری و حجم نمونه    11

1-11-    برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:    11

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق    13

2-1-    مقدمه    14

2-2-    سرمايه اجتماعي    14

2-2-1-    سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو    16

2-2-2-    سرمايه اجتماعي از ديدگاه كلمن    16

2-2-3-    سرمايه اجتماعي از ديدگاه پوتنام    17

2-2-4-    تمايزات بر مبناي سطح تحليل    18

2-2-5-    تمايزات بر مبناي كاربردهاي هنجاري    19

2-2-6-    تمايزات بر اساس مزاياي اصلي در مقابل مزاياي ثانويه    19

2-2-7-    سرمايه اجتماعي در حوزه سازمان و مديريت    23

2-2-8-    ابعاد سرمايه اجتماعي سازماني    25

2-2-9-    سازه هاي اندازه گيري    33

2-2-10-    الگوهايي براي تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي    33

2-2-11-    نقش سرمايه انساني و افراد در سرمايه اجتماعي سازمان    35

2-2-12-    ويژگي‌هاي سرمايه ‌اجتماعي    39

2-2-13-    راههاي ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعي در سازمان    41

2-2-14-    مزاياي سرمايه اجتماعي    43

2-2-15-    هزينه‌هاي بالقوه سرمايه اجتماعي    45

2-3-    معنويت در محيط كار    46

2-3-1-    نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط کار    49

2-3-2-    تعاريف و ديدگاه‌هاي معنويت و معنويت در محيط کار    51

2-3-3-    رويکرد درون‌گرا / متافيزيکي    53

2-3-4-    رويکرد ديني    53

2-3-5-    رويکرد اگزيستانسياليستي / سکولار    54

2-3-6-    رويکرد مخالفان معنويت    55

2-3-7-    مباحثي درباره روش تحقيق در زمينه معنويت در محيط کار    55

2-3-8-    مزاياي معنويت در محيط کار    57

2-3-9-    مفهوم‌سازي معنويت در محيط كار    58

2-3-10-    رفتار شهروندي سازماني و معنويت محيط كاري    60

2-4-    پیشینه تحقیقات    62

2-4-1-    تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی    62

2-4-2-    مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری    65

فصل سوم: روش تحقیق    68

3-1-    مقدمه    69

3-2-    روش تحقيق    69

3-3-    متغيرها و شاخص هاي تحقيق    71

3-4-    قلمرو مکاني پژوهش    71

3-5-    قلمرو زماني پژوهش    71

3-6-    قلمرو موضوعي پژوهش    71

3-7-    جامعه آماري پژوهش    71

3-8-    حجم نمونه و روش نمونه گیری    71

3-9-    ابزار جمع‌آوري اطلاعات    72

3-10-    روايي و پايايي پرسشنامه ها    74

3-10-1-تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها    74

3-10-2-    تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه    76

3-11-    روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات    76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    79

4-1-    مقدمه....    80

4-2-    آمار توصيفي    81

4-2-1-    آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی    81

4-2-2-    آمار توصیفی متغیر های پژوهش    85

4-3-    آزمون فرضيه هاي تحقيق    86

4-3-1-    آزمون فرضيه اهم    86

4-3-2-    آزمون فرضيه اخص اول    87

4-3-3-    آزمون فرضيه اخص دوم    88

4-3-4-    آزمون فرضيه اخص سوم    89

4-4-    آزمون رگرسیون    91

4-4-1-    فرضیه اهم    92

4-4-2-    فرضیه اخص اول    93

4-4-3-    فرضیه اخص دوم    94

4-4-4-    فرضیه اخص سوم    96

4-5-    آزمون فريدمن    97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    99

5-1-    مقدمه    100

5-2-    نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها    102

5-2-1-    فرضيه اهم    102

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نورپردازی در معماری داخلی پاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آباد تحقیق در مورد تقوا از روایات مختلف و قرآن اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب تحقیقی در مورد اعتیاد و مواد مخدر