👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی - اجتماعی مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی - اجتماعی مدیران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی - اجتماعی مدیران  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 156صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي عاطفي ـ اجتماعي مدیران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان فارس و روش تحقيق از نوع توصيفي ـ همیستگی بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه كاركنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و ادارات تابعه و مدیران و سرپرستان بلافصل آنان بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، مقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی بر اساس نظریه (بویاتزیس، 2005) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف، 2000) بوده است، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گرديد. اطلاعات با استفاده از روشهای آمار استنباطي (تی تست تک نمونه‌ای و رگرسیون چندگانه) و با کمک نرم افزار spss تحليل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران را به جز در بعد خودآگاهی  درسطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند. 2) همچنین مدیران رفتار شهروندی کارکنان را در سطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند. 3) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سوابق مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 4) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدارک تحصیلی مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 5) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد و ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران غیربومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد.

مقدمه

در محيط رقابتي كسب و كار امروز، بيش‌تر نگراني و تكاپوي سازمان‌ها در جهت بقا و پيشرفت فراگير آن‌ها شكل مي‌گيرد. براي تحقق اين هدف مهم، مديران در پي شناسايي و بهره‌گيري بهينه از منابع و سرمايه‌‌هايي هستند كه تحصيل آن‌ها هزينه و سختي‌هاي فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان، مديراني هستند كه سرمايه‌هاي مذكور را به اثربخش‌ترين، كارآترين و بهره‌ورترين راه‌هاي ممكن به كار گيرند بيش‌تر منابع هر سازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است؛ به طوری که سرمايه‌ي انساني تعيين كننده‌ي سمت و سوي ديگر سرمايه‌هاست.

در این میان نقش و تاثیرات آموزش و پرورش بر ثبات امنیت، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استقلال و همچنین تکوین فرهنگ جامعه ی مدنی و احیاء اندیشه ها و بینش های مکتبی در جهت تقویت انساندوستی و اعتدال فرهنگی جامعه مدنی از لحاظ فردی و اجتماعی و نهادینه کردن استقلال ملی و مکتبی و سمت و سو دادن به منابع انسانی موجود در جامعه بر همگان آشکار است (عمادزاده، 1388). آموزش و پرورش پویا بر توانمندی های اجرایی جامعه افزوده و آن را از تئوری زدگی خارج سازد. آموزش و پرورش چگونگی رشد را در بتن و متن جامعه جستجو و با جذب در جامعه بر توانمندی ها فرهنگی و اقتصادی آن خویش می افزاید (کلانتری و همکاران، 1390). همچنین آموزش و پرورش نیروی انسانی موثر و مطلوب را برای جامعه آینده مهیا و فراهم می سازد و بدین سرمایه عظیم در جهت دهی اهداف آینده یاری می‌رساند. درباره رابطه مدیران و کارکنان و بازار رقابتی این عصر نیز مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند؛ در این زمینه، شایستگی عاطفی ـ اجتماعی از عواملی است که می‌تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان، نقش مهمی ایفا کند (مقدمی و دیگران، 1389).

ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی فرد که تعیین کننده نوع و نحوه تعامل و ارتباط فرد با محیط هستند می‌توانند با ایجاد فضایی صمیمی و حس همکاری در فرد او را در بروز ابعاد رفتار شهروندی در سازمان مطبوع خود یاری نمایند (می یر و هرسکویچ ، ۲۰۰۱). همچنین امروزه شایستگی‌های عاطفی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه‌های عملکرد موفق سازمانی شناخته شده است. ریشه اصلی این خصوصیت در تلقی مثبت افراد از خود و یا همان عزت نفس است که منجر به بهبود فعالیت‌های فردی می‌گردد.

از سویی دیگر طرح موضوع رفتار شهروندی سازمانی  همانند ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی در دو دهه‌‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که از حوزه‌ی خصوصی کم کم وارد حوزه‌ی عمومی شده است. باتمان و ارگان  (1983) برای نخستین بار از اصطلاح 'رفتار شهروندی سازمانی' استفاده کردند. آنان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری که ورای الزامات سازمانی است، می‌دانند (هودسون ، 2002). با توجه به اهمیت ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی و كاربرد آن در عرصه‌هاي گوناگون و با توجه به اینکه بررسی رفتار شهروندي سازماني به عنوان يكي از عوامل مهم اثربخشي سازمان‌هاي امروز مرتبط با ویژگی‌های عاطفی – اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بحث رابطه میان این دو مورد تعمق و تامل است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     2

١-1- بیان مسأله    4

1- 2-  ضرورت و اهميت پژوهش    10

١- 3- اهداف پژوهش     15   

1-3-1- هدف کلی     15

1-3-2- اهداف جزیی    15

1-3-3- سؤالات پژوهش    16

1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    16

1-4-1- تعاریف مفهومی    16

1-4-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی    16

1-4-1-2- رفتار شهروندی سازمانی     17

١-4-2- تعريف عملياتي     18

1-4-2-1- شايستگي‌هاي عاطفي- اجتماعي    18

1-4-2-2- رفتار شهروندي سازماني    18

فصل دوم

پیشینه پژوهش    20

2-1- مبانی نظری    20

2-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی    20

2-1-1-1- تعریف شایستگی    21

2-1-1-2- ابعاد شايستگي  مدیران    24

2-1-1-3- ابعاد، معیارها و زیر معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی    25

2-1-1-3-1- شایستگی‌های شخصی    26

2-1-1-3-1-1- خود آگاهی    26

2-1-1-3-1-2- خود تنظیمی     26

2-1-1-3-1-3- خود انگیزشی    27

 2-1-1-3-2- شایستگی‌های اجتماعی    27

2-1-1-3-2-1- آگاهی اجتماعی    28

 2-1-1-3-2-2- مهارت‌های اجتماعی    28

2-1-1-4- انواع شايستگي    29

2-1-1-4-1- شايستگي‌هاي هسته‌اي     29

2-1-1-4-2- شايستگي‌هاي كنشي يا فني    30

2-1-1-4-3- شايستگي‌هاي مديريتي    30

2-1-1-5- مدلهای مختلف شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی    30   

2-1-1-5-1- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی  باندلی    31

2-1-1-5-1-1- برقراری تفاهم    31

2-1-1-5-1-2- پذیرش تفاوت‌ها    32

2-1-1-5-1-3- اعتماد سازی    33

2-1-1-5-1-4- تأثیر فرمندی    34

2-1-1-5-2- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن    34

2-1-1-5-2-1- شایستگی فردی    36

2-1-1-5-2-2- شایستگی فردی    36

2-1-1-5-2-3- آگاهی اجتماعی    37

2-1-1-5-2-4- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط    37

2-1-1-5-3- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی    38

2-1-1-5-3-1- پذیرش دیدگاه دیگران    39

2-1-1-5-3-2- مدیریت ابراز عواطف خویش    39

2-1-1-5-3-3- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد    40

2-1-1-5-3-4- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی    41

2-1-1-5-3-5- احساس اصالت    42

2-1-1-5-3-6- دیدگاه کنایه‌ای    42

2-1-1-5-3-7- نقش هنجارهای فردی    43

2-1-1-6- رويكردهاي شايستگي     44

2-1-1-6-1- رويكرد رفتاري    44

2-1-1-6-2- رويكرد استانداردها     45

2-1-1-6-3- رويكرد اقتضايي    46

2-1-1-7- ضرورت و كاربرد شايستگي‌ها در حوزه مديريت منابع انساني    47

2-1-1-8-كاربرد شايستگي در برنامه‌ريزي منابع انساني    49

2-1-1-9-كاربرد شايستگي در انتخاب و استخدام    50

2-1-1-10-كاربرد شايستگي در آموزش    51

2-1-1-11-كاربرد شايستگي در  تعيين و توزيع پاداش كاركنان    52

2-1-1-12-كاربرد شايستگي در  توسعه و رشد    53

2-1-1-13-پرورش شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران    54

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی    55

2-2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی    57

2-2-2-1-1- وظيفه‌شناسي    58

2-2-2-1-2-  نوع دوستي    58

2-2-2-1-3- فضيلت شهروندي    59

2-2-2-1-4- جوانمردي    59

2-2-2-1-5- احترام و تكريم    59

2-2-2-2- ویژگی‌های مشترک رفتار شهروندی    63

2-2-2-3- انواع رفتار شهروندي در سازمان     66   

2-2-2-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی    68

2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی    72

👇محصولات تصادفی👇

آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT) پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 پاورپوینت خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی (pdf) تحقیق حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت تحقیق بیکاری ونبود شغلهای مناسب