👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي ارتباط جريان وجوه نقدعملياتي واجزاي اقلام تعهدي برپيش بيني سودآتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي ارتباط جريان وجوه نقدعملياتي واجزاي اقلام تعهدي برپيش بيني سودآتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسي ارتباط جريان وجوه نقدعملياتي واجزاي اقلام تعهدي برپيش بيني سودآتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 117 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

محتواي اطلاعاتي سود ، به طور گسترده اي در متون حسابداري و مالي مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگري مالي و مدل هاي ارزيابي، سود نقش اساسي دارد، تعيين اقلام و متغيرهاي مالي مرتبط با سود حسابداري به منظور پيش بيني، داراي اهميت زيادي است.

هدف اين تحقيق بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي ارزيابي و محاسبه اجزاي اقلام تعهدي از روش تعديل شده جونز استفاده شده است . دوره زماني مورد مطالعه سالهاي 1386 تا 1391  و نمونه انتخابي شامل 123 شرکت مي باشد . سه فرضيه براي بررسي موضوع تحقيق طراحي  و براي آزمون آنها از روش آماري رگرسيون استفاده شده است .

 در اين تحقيق اجزاي اختياري اقلام تعهدي(DA) ، اجزاي غير اختياري اقلام تعهدي(NDA) و جريان وجه نقد عملياتي(OCF) به عنوان متغير مستقل و  سود عملياتي آتي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد .

نتايج اين تحقيق حاکي از اين است که بين اجزاي اختياري اقلام تعهدي دوره جاري ، اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي دوره جاري و جريان وجوه نقد عملياتي با سود عملياتي دوره آتي ارتباط مستقيم و معني داري وجود دارد.

مقدمه

يكي از مهمترين اطلاعات مالي گزارش شده توسط هر شركت سود شركت است. در واقع سرمايه‌گذاران و بسياري ديگر از استفاده‌كنندگان مالي سود حسابداري را منبع مهم اطلاعاتي در نظر مي‌گيرند كه به آنها اجازه مي‌دهد عملكرد واقعي شركت را برآورد كنند و بر اساس آن تصميم‌گيري نمايند.با توجه به اين كه سود حسابداري ابزاري در دست مديريت مي باشد در بعضي موارد ممكن است سود حسابداري تصوير دقيقي از عملكرد يك شركت را نشان ندهد و به واسطه استفاده از قضاوت ها و برآوردهاي مربوط به آن، نياز به ارائه اطلاعات تكميلي جهت افزايش سودمندي اطلاعاتي آن وجود دارد. گردش وجوه نقد و اقلام تعهدي مي تواند اطلاعات تكميلي در مورد عملكرد اقتصادي و سود حسابداري را در اختيار استفاده كننده گان قرار مي دهد. سهام داران که مهم ترين گروه کاربران اطلاعات صورت هاي مالي هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو مي کنند . سود حسابداري نشانه اي است که موجب تغيير باورها و رفتار سرمايه-گذاران مي شود . کيفيت سود مي تواند در گزارش گري مالي اطمينان سرمايه گذاران را در بازارهاي مالي تحت تاثير قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کيفيت سود مي توان به روش هاي متعدد حسابداري، نارسايي هاي موجود در فرآيند برآوردها و پيش بيني ها، اختيار عمل مديران و تاثيرپذيري سود از مباني گزارش گري و صلاح ديد مديران اشاره کرد. عبارت کيفيت سود به توانايي مديران در استفاده از اقلام اختياري در اندازه گيري و گزارش گري سود اشاره دارد. اقلام اختياري ممکن است شامل انتخاب از بين اصول يا استانداردهاي حسابداري و به کارگيري برآوردها و زمان بندي معاملات براي شناسايي اقلام غيرعادي در سود باشد.

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه    2

فصل  اول:کليات تحقيق    3

1 – 1- مقدمه    4

1 – 2- بيان مسئله    4

1 – 3- اهميت موضوع    6

1 – 4- پيشينه تحقيق    6

1 – 5- سؤال تحقيق    8

1 – 6- فرضيه‏هاي تحقيق    9

1 – 7- روش شناسي تحقيق    9

1 – 8- متغيرهاي تحقيق    9

1 – 8 – 1- متغير مستقل    9

1 – 8 – 2- متغير وابسته    11

1 – 9- قلمرو تحقيق    13

1 – 10- روش گردآوري داده‏ها    13

1 – 11- جامعه آماري و نمونه آماري    13

1 – 12- نتايج تحقيق    14

1 – 13- محدوديت ها    14

1 – 14- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    15

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه    16

2-1- مقدمه    17

2-2- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي    17

2-2-1- اهداف گزارشگري سود    19

2-2-2- انتقاد از سود    20

2-2-3- نقاط قوت سود حسابداري    21

2-2-4- نقاط ضعف سود حسابداري    22

2-2-5- پيش بيني سود     23

2-2-6- نقش اطلاعاتي سود    24

2-2-7- تهيه و پردازش اطلاعات براي پيش بيني    25

2-2-8- مدل پيش بيني سود    26

2-3- اقلام تعهدي    28

2-3-1-نقش و اهميت اقلام تعهدي    28

2-3-2- مدل هاي اندازه گيري اقلام تعهدي    29

2-4- وجه نقد ناشي از عمليات:    32

2-4-1- هدف گزارشگري وجه نقد:    32

2-4-2- صورت جريان وجوه نقد:    34

2-4-3- سير تاريخي صورت جريانهاي نقدي:    35

2-4-4- وجه نقد و وجه ناشي از فعاليتهاي عملياتي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران    38

2-5- پيشينه تحقيق    40

2-5-1- تحقيق در داخل :    40

2-5-2- تحقيق در خارج کشور    46

فصل سوم: روش تحقيق    58

3-1- مقدمه    59

3-2- پرسشها و فرضيه ها    59

3-2-1- پرسش    59

3-2-2- فرضيه ها    60

3-3- متغيرها    60

3-3-1- متغيرهاي مستقل    60

3-3-2- متغير وابسته    61

3-4- جامعه و نمونه آماري    61

3-4-1- تعيين اندازه نمونه    61

3-5- قلمرو تحقيق (موضوعي، مکاني و زماني)    62

3-6- داده هاي مورد نياز و چگونگي محاسبه و استخراج آنها    62

3-6-1- داده هاي مورد نياز مربوط به متغيرهاي مستقل و چگونگي محاسبه و استخراج آنها    62

3-6-2- داده هاي مورد نياز مربوط به متغير وابسته و چگونگي محاسبه و استخراج آن    64

3-7- طرح آزمون آماري فرضيه‌هاي تحقيق    65

3-7-1- همبستگي    65

3-7-1-1- مفهوم معني داري در همبستگي    66

3-7-2- رگرسيون خطي ساده    67

3-7-4- بررسي مفروضات رگرسيون    69

3-8- فهرست شرکتهاي نمونه    70

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها    73

4-1- مقدمه    74

4-2- آمار توصيفي    74

4-3- تشريح فرآيند آزمون فرضيهها    78

4-3-1- آزمون فرضيه اول    78

جدول: 4-4- تحليل همبستگي (نمايه الف)Correlations    78

4-3-1-2- تحليل مدل رگرسيون    79

4-3-1-3- بررسي مفروضات رگرسيون خطي فرضيه اول    84

4-3-2- آزمون فرضيه دوم    85

4-3-2-1- تحليل همبستگي    85

4-3-2-2- تحليل مدل رگرسيون    86

4-3-2-3- بررسي مفروضات رگرسيون خطي فرضيه دوم    90

4-3-3- آزمون فرضيه سوم    91

4-3-3-1- تحليل همبستگي    91

4-3-3-2- تحليل مدل رگرسیون    86

4-3-3-3- بررسي مفروضات رگرسيون خطي فرضيه سوم    96

فصل پنجم نتايج تحقيق و پيشنهادها    98

5-1- مقدمه    99

5-2- نتايج آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل آنها    99

5-2-1- نتايج آزمون فرضيه اول:    99

5-2-2- نتايج آزمون فرضيه دوم    100

5-2-3- نتايج آزمون فرضيه سوم    101

5-3- مقايسه نتايج تحقيق با تحقيق هاي قبلي    101

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نکات پزشکی روزه داری خوب فایل پاورپوینت صورت وضعیت پروژه های عمرانی مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشی هنرهای رزمی همراه با نقشه های معماری،رندرهایی از طرح پاورپوینت زندگینامه هوشنگ سیحون و آثارش پاورپوینت طراحی مسیر راه