👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی  انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 95 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل 120 شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف از جمله ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک استفاده شده است. و آزمون فرضيات  با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پيش رونده و پس رونده به داده ها برازش يافته است. با بررسي معني داري ضرايب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،1389). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته است(وانگ و لي ، 2007 ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين است كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا ، 2008). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي شود اين موضوع است كه هر يك از نسبت هاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، 1389).

بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري،  اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد شود. در نتيجه، به منظور اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم است مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.

فهرست مطالب:

چكيده    1

فصل اول: كليات تحقيق 

1ـ1ـ مقدمه    3

1ـ2ـ بيان مساله    4

1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق    5

1ـ4ـ اهداف تحقيق    6

1ـ4ـ1ـ هدف کلي    6

1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه    6

1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي    6

1ـ5ـ فرضيه ها  و سوال تحقيق    7

1ـ5ـ1ـ سوالات تحقيق    7

1ـ5ـ2ـ فرضيه ها    7

1ـ6ـ قلمرو تحقيق    7

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق    7

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق    8

1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق    8

1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق    8

فصل دوم : مروي برتحقيقات انجام شده

2ـ1ـ مقدمه    10

2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران    11

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران    12

2ـ4ـ نسبت هاي مالي    12

الف) نسبت هاي نقدينگي    13

ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)    14

ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)    14

د) نسبت هاي سودآوري    14

2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت    17

2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود    17

2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و...     17

2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و...     18

2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و...    20

2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي    20

2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي    21

2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع    22

الف: اندازه شرکت    23

ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام    24

ج) سودآوري    24

د) نوع اظهار نظر حسابرسي    25

2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام    25

2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي    26

2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي    27

2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي    28

2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي    28

2ـ12ـ گزارش حسابرسي    29

2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري    30

2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي    32

2ـ15ـ الگو    32

2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب    33

2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان    33

2ـ17ـ بحران    36

2ـ17ـ1ـ مديريت بحران    36

2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران    37

2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار    38

2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار    38

2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم    39

2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم    39

2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري    40

2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار    40

2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت    42

2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي    43

2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي    44

2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي    44

2ـ23ـ بحران نقدينگي    45

2ـ24ـ پيشينه    46

تحقيقات داخلي    46

تحقيقات خارجي    49

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3ـ1ـ  مقدمه    54

3ـ2ـ  نوع پژوهش    54

3ـ3ـ فرضيه هاي تحقيق    55

3ـ4ـ قلمرو تحقيق    56

3ـ5ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه    56

3ـ6ـ نحوه جمع آوري اطلاعات    57

3ـ7ـ  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    57

3ـ8ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها)    59

👇محصولات تصادفی👇

فلش کارت 504 بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان دانلود مقاله بررسی اثرات ربا بر توسعه اقتصادی ایران قالب پاورپوینت تاریخی1 تحقیق مديريت مجموعه در محيط الکترونيکي