👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 101 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390می باشد.در این تحقیق از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل استفاده شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومي اوليه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون 81 شرکت  طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین میزان ارزش گذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

مقدمه

در سال هاي اخیر پیشرفت هاي قابل ملاحظه اي در استقرار نظام راهبري (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون گذاري و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتري درمورد ضرورت و اهمیت راهبري شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیري استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده-اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبري شرکتی و بازده شرکت ها دارد.

دریک بیان کلی راهبري شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید (بدری 1381، 9).

در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیئت مدیره و کارکردهاي کمیته هاي اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار می باشد. در این مقاله از میان عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی به نقش هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.

اصطلاح عرضه عمومي اوليه كه رواج آن به بازارهاي پررونق 1990 برمي گردد، عبارت است از اين كه يك شركت براي اولين بار در طول دوران فعاليت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مي نمايد (حق بین 1387، 16).

ارزان فروشي به حالتي اطلاق مي شود كه در آن شركت انتشار دهنده سهام، قيمت عرضه سهام را به طور تعجب آوري بسيار پايين تر از قيمت بازار آن تعيين مي نمايد، به گونه اي كه نخستين سرمايه گذاران IPO  تنها از مبادله سهام در روز اول خريداري آن بازده قابل توجهي به دست مي آورند؛ از همين رو، عرضه عمومي اوليه با بازده غيرمعمول اوليه از محل ارزش گذاري زير قيمت، توصيف مي شود.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه    3

1-2- مسئله پژوهش    4

1-3- پرسش هاي پژوهش    5

1-4- اهداف پژوهش و ضرورت آن    5

1-5 فرضيات پژوهش    5

1-6- تعريف واژه های عملياتي تحقیق    6

1-7- نهاد يا موسساتي كه مي توانند از يافته هاي اين پژوهش بهره گيرند    6

1-8- اطلاعات مربوط به روش شناسي پژوهش    7

1-9- تعريف جامعه آماري و ويژگي هاي آن    7

1-10- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    7

1-10-1 آمار توصیفی    7

1-10-2 آمار استنباطی    7

1-11- خلاصه فصل    8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه    10

2-2 حاکمیت شرکتی    10

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی    11

2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی    13

2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی    13

2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی    14

2-5- هیات مدیره و وظایف آن    15

2-6- استقلال مدیر    17

2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره    18

2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO)    20

2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه    21

2-9-1 مزایای عرضه عمومی    22

2-9-2 معایب عمومی شدن    26

2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه    28

2-10-1 عوامل مالي    28

2-10-2عوامل غير مالي    28

2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات    29

2-12- اعضای تیم IPO    30

2-13- روش های انجام عرضه عمومی اولیه    31

2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران    32

2-15- ارزش گذاری زیر قیمت     32

2-16- فرضیه های توجیه کننده ارزش گذاری زیر قیمت    33

2-17-پیشینه تحقیقات    35

2-17-1پیشینه تحقیقات خارجی    35

2-17-2 پیشینه تحقیقات داخلی    40

2-18- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی    44

2-19- خلاصه فصل    49

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه    51

3-2- روش پژوهش    51

3-3- فرضیه های تحقیق    52

3-4- جامعه و نمونه آماري    52

3-5- گردآوري اطلاعات    53

3-6- مدل متغيرهاي تحقیق    54

3-7- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها    55

3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها    55

3- 9- رگرسیون چند متغیره    56

3-9-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    56

3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی    57

3-9-3 آزمون استقلال خطاها    58

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل    58

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب    58

3-10- بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن    59

3-10-1 مدل اثر ثابت    59

3-10-2 مدل اثر تصادفی    60

3-10-3 آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی    60

3-10-3-1 آزمون چاو    60

3-10-3-2 آزمون هاسمن    61

3-10-4 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی    61

3-10-4-1 آزمون ایم، پسران و شین (IPS)    62

3-10-4-2  آزمون لين و لوين (LL)    63

3-11- خلاصه فصل    65

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه    67

4-2- آمارتوصیفی داده‌ها    67

4-3- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    69

4-4- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    70

4-4-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق    71

4-4-2 آزمون استقلال خطاها    71

4-4-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها    72

4-4-3-1 مدل رگرسیونی فرضیه اول    72

4-5- آزمون فرضیات تحقیق    73

4-5-1 فرضيه اول    73

4-5-2 فرضيه دوم    75

4-6- خلاصه و نتيجه‌گيري    75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه    78

5-2- خلاصه پژوهش    78

5-3- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش    80

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بيمه اتكايي تحقیق بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق هاي عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی تاریخچه ورزش فرهنگ و بازاریابی دانلود مقاله تعيين مكان و اندازه DG