👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 172صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان هايِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه ای می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار با استفاده از معیار میانگین سرمایه گذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده شد که حساسيت سرمایه گذاری- جريانات نقدي با میزان مخارج سرمایه ای دارای رابطه مستقیم می باشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایه گذاری بلند مدت دیده شد. با استفاده از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ  ) بعنوان نماینده وجود محدودیت های مالی، نشان داده شد که حساسیت سرمایه گذاری –جریان نقدی باشاخص هاي اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای رابطه معکوس می باشد.

مقدمه

اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي وجوه نقد آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور، بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوه بر اين، تحليل گران و ديگر استفاده كننده گان اطلاعات مالي اغلب بطور رسمي يا غيررسمي مدل هايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري به كار مي برند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته نيز مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. در مدل هاي ارزيابي واحدهاي تجاري، وجه نقد به عنوان يك داده مستقيم كاربرد دارد و لذا جريان هاي تاريخي آن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد(حسین پور، 1384).

در تعريف سرمايه گذاري مي توان گفت كه سرمايه گذاري نوعي دارايي است كه واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي نگهداري مي كند. سرمايه گذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به دلايل گوناگوني نگهداري شود. دلیل اصلی مطالعه سرمایه گذاری آن است که نوسانات سرمایه گذاری به شناخت چرخه کسب و کار کمک می کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه گذاری می تواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمايه همواره تمايل زيادي براي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري وجود دارد چرا كه ارزيابي عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان ارزيابي عملكرد متخصصان سرمايه‌گذاري، يكي از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری می باشد(کاشانی پور و همکاران، 1389). تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری طراحی و در 5 فصل ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

چکیده                                  1

1- کلیات تحقیق                     2

1-1 مقدمه                            3

1-2 بیان مسأله                      4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق   5

1-4 اهداف مشخص تحقیق       6

1-5 سوالات تحقیق                 7

1-6 فرضیات تحقیق               7

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات                      8

1-8 روش گردآوری             10

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری                10

1-10 ساختار تحقیق             10

1-11 خلاصه فصل اول        11

2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق          12

1-2 مقدمه                          13

2-2 سرمایه گذاری               13

2-2-1 مدل های سرمایه گذاری                         15

2-2-1-1 مدل شتابنده سرمایه گذاری                  16

2-2-1-2 تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایه گذاری                                  19

2-2-1-3 مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری           19

2-2-1-3-1 مدل جورگنسن    20

2-1-1-3-2  مدل کیوتوبین سرمایه گذاری           23

2-2-1-4 مدل سرمایه گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن                               28

2-2-2 انواع تصمیمات سرمایه گذاری                30

2-2-2-1 تصمیمات توسعه ای                           31

2-2-2-2 تصمیمات جایگزینی یا انتخاب              32

2-2-2-3 تصمیمات خرید یا اجاره                      33

2-1-3 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری            34

2-1-3-1 جستجوی پروژه ی جدید                     34

2-2-3-2 جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه      35

2-2-3-3 ارزیابی پروژه       36

2-2-3-4 انتخاب پروژه         37

2-3 تأمین مالی                    37

2-3-1شیوه های تأمین مالی    38

2-3-1-1 بدهی                    39

2-3-1-2 انتشارات سهام عادی                          41

2-3-1-3 انتشارات سهام ممتاز                          44

2-3-1-4 سود انباشته            45

2-3-2مدل تأمین مالی           46

2-3-3 مدل سلسله مراتب تأمین مالی                   49

2-4 تأمین مالی و سرمایه گذاری                        55

2-4-1 منابع داخلی و سرمایه گذاری                   55

2-4-2 منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری       60

2-4-3 محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی                     65

2-5 مطالعات پیشین              68

2-5-1 مطالعات داخلی          68

2-5-1-1 مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی                                68

2-5-1-2 مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان های نقدی – سرمایه گذاری                          72

2-5-2 مطالعات خارجی        75

2-5-2-1 مطالعات خارجی متمرکز در محدودیت های مالی                        75

2-5-2-2مطالعات خارجی متمرکز در مبنای ایجاد محدودیت های مالی          82

2-5-2-3 مطالعات خارجی با یافته های متضاد مطالعات اولیه                           83

2-6 خلاصه فصل                86

3- روش تحقیق                   87

3-1 مقدمه                          88

3-2 بیان مسأله و تدوین فرضیه های تحقیق         89

3-2-1ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری                   89

3-2-2 فرضیه اول               90

3-2-3 فرضیه دوم               90

3-2-4 فرضیه سوم              90

3-3 آزمون های آماری          90

3-3-1 آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون                   91

3-3-1-1 فرض های اساسی رگرسیون                91

3-3-1-2 آزمون فرض های اساسی رگرسیون      93

3-3-2 آزمون های مرتبط با روابط متغیرها          94

3-3-2-1 آزمون معناداراری بودن ضریب متغیر مستقل                       94

3-3-2-2 ضریب تعیین         94

3-4 متغیرهای تحقیق            95

3-4-1 نحوه محاسبه ی متغیرهای تحقیق              95

3-4-1-1 مدل مورداستفاده برای انداره گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری    95

3-5 نحوه آزمون فرضیه ها                              98

3-5-1 نحوه ی آزمون فرضیه اول                     98

3-5-2 نحوه ی آزمون فرضیه دوم                     99

3-5-3 نحوه ی ازمون فرضیه سوم                     99

3-6 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی                            100

3-7 روش گردآوری اطلاعات                        101

3-8 خلاصه فصل              102

4-  تجزیه و تحلیل داده ها    103

4-1 مقدمه                        104

4-2 بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته       107

4-3 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش         107

4-4 مدل رگرسیون چندگانه                            108

4-5 بررسی مدل به صورت کلی                     109

4-6 آزمون فرضیه اول       113

4-6-1 برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار                             113

4-6-2 برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در دو گروه صفر و یک               114

4-6-3 بررسی مدل به صورت کلی برای جریان های نقدی سال قبل                           116

4-7 آزمون فرضیه دوم       118

4-8 آزمون فرضیه سوم     119

4-8-1 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس  سایز            119

4-8-2 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس  سود سهام           122

4-8-3 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس ایندکس ک زد         125

4-8-4 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها     127

4-8-5 مقایسه مقدار ضرایب همبستگی              128

4-9 بررسی اعتبار مدل      130

4-10 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها            131

4-11 خلاصه فصل چهارم   132

5-  نتیجه گیری و پیشنهادها                           134

5-1 مقدمه                        135

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها               136

5-3 بحث در خصوص نتایج                           144

5-4 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق                 146

فهرست منابع و مأخذ          147

منابع فارسی                      147

منابع لاتین                        150

چکیده لاتین                       154

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان درس 22مطالعات هفتم بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی پاورپوینت کتاب فلسفه ی تعلیم تربیت صفحات 73-77 پاورپوینت معماری مدرن اولیه(معماری معاصر) مقاله کربوهیدرات