👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه معلمی با موضوع روش های سنتی و نوین ارزشیابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه معلمی با موضوع روش های سنتی و نوین ارزشیابی

پروژه معلمی با موضوع روش های سنتی و نوین ارزشیابی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش واکاوي تجربیات گذشته و تاثیر آن تجربیات در انتخاب حرفه معلمی و همچنین بررعواملی ست که به سمت معلمی سوق داده و بدان علاقه مند نموده ، همچنین در برابر تصوراتی که در گذشته از دانشگاه فرهنگیان داشته و در مقابل با آنچه که در زمان حال با آن روبرو شده نیز مقایسه اي انجام شده است و تفاوت بارز آن را نیز به طور صریح مطرح شده است و در کنار آن به بررسی تعاملات مدرسه به عنوان یک عامل محرك براي پیوستن به این حرفه پرداخته شده و هم چنین در خصوص نحوه ارزشیابی و کاهش استرس ناشی از آن مطالبی بیان شده است. در این میان خلاصه اي از فعالیت ها و تجربیات مرتبطی را که طی دوران تحصیل در دانشگاه فرهنگیان به دست آورده شده است و نحوه ي به کار بستن آنها در آینده نیز مطالبی بیان گردیده و در نهایت از برنامه ها و تعهداتی که در آینده براي ارتقاي سطح علمی و عملی خود و پیشرفت دانش آموزان و در نهایت سرافرازي و سربلندي هر چه بیشتر کشور ، ملزم به انجام آن خواهم بود نیز عنوان هایی را ذکر نموده ام .

کلید واژه ها:

روایت پژوهی، تعاملات مدرسه، دانشگاه فرهنگیان، تجارب معلمی ، ارزشیابی

فهرست مطالب

 فصل اول..............................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................................................1

شرح تجارب تحصیلی در دوره ی آموزشی تربیت معلم

انتظارات اولیه.........................................................................................................................................................................5

تجارب زیسته........................................................................................................................................................................7

تحلیل رخداد های واقع شده در فرآیند تحصیل.........................................................................................................12

تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده.............................................................................................................15

آنچه شنیده شده................................................................................................................................................................16

آنچه پذیرفته شده.............................................................................................................................................................17

فصل دوم.....................................................................................................................

تشریح معلمی کردن خود در آینده

چگونگی معلمی کردن.......................................................................................................................................................18

باورهای یادگیری و آموزش..............................................................................................................................................20

اصول یا نظریه های مبنایی برای معلمی کردن...........................................................................................................21

آرمان های معلمی کردن...................................................................................................................................................22

چالش های عمل معلمی در موقعیت های واقعی........................................................................................................32

چگونگی مواجهه با چالش های معلمی در موقعیت عمل..........................................................................................24

فصلسوم................................................................................................................

تعهدات حرفه ای معلم .................................................................................................................................25

منابع ..............................................................................................................................................................26

مقدمه

بسیاری از معلوماتی که در جهان گذشته تاکنون بشر توانسته است کسب کند، از راه تجربه کردن و بررسی این تجربه هاست. تا بتواند با تحلیل و بررسی آن به نکات مثبت و قوت و ضعف ها پی ببرد. بررسی دقیق این تجربه ها با نوشتن روایتی از آنها ممکن می شود. در بیان تعریفی از روایت و روایت پژوهی باید گفت « چیستی روایت را جز از راه کارکردش نمی توان دریافت. ما به ندرت به روایت ها فکر می کنیم، اما زندگی مان به طور عمیقی در آن غوطه ور است. از نخستین روز های عمر تا واپسین دم زندگی در دریایی از روایت ها غوطه وریم. » ( آقایی میبدی، 1392، 2 ). پژوهش نیز که به معنای تحقیق، جویائی، و تفحص می باشد و با این تعریف روایت پژوهی را می توان پژوهیدن و تفحص در روایت هایی از تجربیات خود بیان می کنیم، تعریف کرد.« کلاس درس و تعاملات انسانی شکل گرفته در آن، لحظات، دقایق و ساعاتی که افراد در آن می زیند و تجربه کسب می کنند، فرصت هایی را خلق می کنند، که به تعداد افراد حاضر در آن منحصر به فردند. معلم و دانش آموز در کلاس درس در فرآیند های تعاملی متعدد و مختلفی وارد می شوند و لحظات آنها شبیه به هم و همانند گذشته سپری نمی شود. آنها می توانند در باب معنای دریافت های خویش بیاندیشند و راه های بی بدیل عمل را ارزیابی کنند. آنها تجارب خود را باز تجربه می کنند و درباره ی آگاهی های خود به یک خود آگاهی ژرف می رسند.» (مهرمحمدی، 1386، 92 ). جورج ویلیس معتقد است تجربه انسانی ناظر بر ارتباط دورانی و مداوم میان فرآیند های ادراک، تفکر و عمل است که ژرفا و پالایش یکی به عمق بخشیدن و پالایش دیگری منتهی می شود. روایت پژوهی در این گزارش حول دو موضوع تعامل مدرسه و ارزشیابی است که از گذشته تا کنون دستخوش چه تغییراتی شده است . درذیل اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع شرح داده می شود.

       مدرسه روابط انسانی را که موجب ایجاد تعادل فکری در فرزند  می‎شود، ترغیب می‏کند و به دانش‎آموزان این احساس را می‎بخشد که متعلق به گروه معینی هستند و در این گروه نقش مهمی دارند. در کلاس‎هایی که در آن روابط انسانی نیکو وجود دارد، محیط مطلوبی ایجاد می‏کند که دانش‎آموزان در داخل آن شکفته می‎شوند و معلم که بیش از هر شخص دیگری در ایجاد روابط انسانی نیکو مؤثر است، باید به گونه‎ای باشد که درسایه تعادل احساساتی خویش، با دانش‎آموزان تفاهم پیدا کند. معلم باید بتواند ارتباطی سالم و دو طرفه برقرار نماید تا سبب تبادل افکار و احساسات شده و در قبال آن به انتقال مفاهیم و دانش مورد نیاز دانش‎آموزان بپردازد و آنها را در فرایند یادگیری راهنمایی نماید و این برقراری ارتباط مؤثر جز با مدیریت اثربخش و توانای معلم ممکن نخواهد شد. پس لازم است که معلمان با شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموزان آشنا بوده و برحسب موقعیت و فضای کلاس آن را به نحو مطلوب به کار ببندد. تحقیقات ریچاردسان نشان داده است که معلمان رفتار خود را در کلاس ناشی از تجارب بدست آمده در طول سال‎ها آموزش و پرورش دانش‎آموزان می‎دانند. اما معلمان جدید و کسانی که تجارب اندکی دارند، کجا باید چنین آموزشی را ببینند و مهارت کسب کنند؟ هر چند برای آموزش مهارت‎های مدیریت کلاس کتاب‎هایی وجود دارد، اما کافی نیست. یکی از دلایل سردرگمی معلمان در برابر حل مشکلات مربوط به انضباط، نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی است. بسیاری از معلمان یا آموزش اندک دیده‎اند یا با استفاده ازتئوری، تحقیق و تمرین در مورد ایجاد انضباط در مدارس را آموخته اند.

👇محصولات تصادفی👇

بررسي وضعیت مديريت و تاثير آن بر راندمان و کارکرد كاركنان بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه تحقیق درباره گیاهان دارویی تحقیق نظریه های يادگيري محاسبه متغیرهای مالی شرکت داملران رازک از سال 80 الی 89