👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی به صورت کامل و جامع در حجم 110  صفحه در فرمت word

#این مبانی نظری و پیشینه تحقیق، کامل و جامع می باشد.

#رفرنس نویسی و دارای منبع.

#با فرمت ورد و قابل ویرایش.

#از این فایل می توان برای فصل دوم پایان نامه و تحقیق، پروپوزال، پژوهش های علمی و .... استفاده نمود.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

تحقیقات انجام شده در ایران

الف) در بعد سازگاری زناشویی

1- خداپناهی (1374) در تحقیقی که تحت عنوان بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی انجام داد. 11 زوج در حال طلاق و 90 زوج در حال زندگی مشترک را مورد تحقیق قرار داد و از پرسشنامه مقیاس تهییج طلبی شکل پنجم زاکر من و آزمون سازگاری زناشویی او که استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که زوجین در دهه اول زندگی زناشویی نسبت به دهه ی دوم در سطح تهییج طلبی شدیدتری قرار دارند و نابرابری سطح تهییج طلبی در دهه اول زندگی زناشویی می تواند در گسستگی زندگی زناشویی موثر باشد.

2- حسین نژاد (1374) پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر کودکان معلول جسمی – حرکتی با والدین انجام داد. این پژوهش بر روی سه نمونه 30 نفری از والدین سه گروه انجام گرفت و از دو پرسشنامه استرس و منبع استرس و مقیاس سازگاری زوجی استفاده شد. همچنین نتایج که با استفاده از آزمون های آماری (تحلیل واریانس یک طرفه، T مستقل و همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به شرح زیر است بین سه گروه از نظر میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین خانوده های کودکان معلول جسمی – حرکتی از یک طرف فشار روانی بیشتری را تجربه کرده اند و از طرف دیگر سازگاری زناشویی بالاتری از خود نشان دادند. همچنین دراین گروه بین پدران و مادران در میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی تفاوت معناداری بدست آمد.

3- در تحقیقی که توسط صدق آمیز (1376) با عنوان بررسی عوامل موثر برسازگاری زناشویی در شهر شیراز بر روی نمونه با حجم 577 نفر از زنان متاهل ساکن شهر شیراز انجام گرفت. از پرشش نامه ای که حاوی سنجش نگرش زنان توسط طیف لیکرت بود استفاده شد و  نتایج بدین شرح بوده است: در تجزیه و تحلیل دو متغیر، متغیرهای سن زن، سن شوهر، سن زن هنگام ازدواج، تعداد فرزندان، تفاوت سنی زوجین تحصیلات مرد و زن، منزلت شخصی مرد و اشتغال زن، ازدواج مجرد زوجین، نحوه آشنایی با همسر و نسبت خویشاوندی رابطه معنی داری با متغیر وابسته (سازگاری زناشویی) نشان داده اند در تجزیه و تحلیل چند متغیر که با استفاده از رگرسیون مرحله به مرحله انجام گرفت متغیرهای تحصیلات مرد، تعداد فرزندان، منزلت شغلی مرد، تفاوت سنی زوجین، رابطه معنی داری دانسته و 28 درصد از تغییرات را نشان می دهد.

4- مراوی و دژکام (1376) به مطالعه ای تحت عنوان ارتباط بین هیجان خواهی و میزان سازگاری زناشویی پرداختند. در این مطالعه علاوه بر روابط میان سازگاری زناشویی و مقایسه قرار گرفت.

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شیوه گذشته نگر انجام گرفت. نمونه تحقیق شامل 200 زوج بود (100 زوج سازگار و 100 زوج ناسازگار) بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق مقیاس هیجان خواهی (آرنت، 1994) و ازمون سازگاری زناشویی (لوکه 1959) بود. نتایج نشان داد که:

1) میان سازگاری زناشویی و هیجان خواهی ارتباط وجود دارد.

2) هیجان خواهی زوج های سازگار و ناسازگار کمتر است.

3) میزان هیجان خواهی با افزایش سن کاهش می یابد.

4) عدم تجانس در هیجان خواهی تاثیر منفی در رضایت زناشویی دارد.

5- حسین نژاد (1374)  میزان سازگاری در زوج های دارای کودکان عقب مانده ذهنی و معلول جسمی – حرکتی بررسی شده است و یا در تحقیق ملکی (1374) سازگاری در همسران شاهد ازدواج کرده سنجیده شده است.

سعید صادقی با راهنمایی دکتر علی اصغر اصغر نژاد پژوهشی با عنوان بررسی عوامل شخصیتی موثر در سازگاری زناشویی انجام داد و در آن با استفاده از روش علمی مقایسه ای یا پس رویدادی، 45 زوج سازگار و ناسازگار را به صورت نمونه در دسترس درجامعه آماری که از کلیه زوج های شهر اصفهان تشکیل شد انتخاب کند.

•    در تحقیقی که توسط اسماعیلی و رحمتی در سال 1383 تحت عنوان بررسی بدکارکردیهای جنسی در زنان متاهل انجام شده است، محقق به بررسی وضعیت برقراری روابط جنسی زنان با همسرانشان پرداخته است.

جامعه آماری این تحقیق زنان متاهل در سنین مختلف شهر اصفهان بوده و تعداد 400 نفر به عنوان افراد گروه نمونه که به مراکز درمانی و بهداشتی این شهر مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که 24% پاسخ دهندگان معتقد بوده اند با همسرشان در زمینه مسایل جنسی هیچ مشکلی نداشته اند، 30% کم، 16% در حد متوسط و 7% نیز این مشکل را در حد زیاد ارزیابی نموده اند.

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که 29 درصد پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که همسرشان فقط وقتی نیاز جنسی داشته به سراغ آنان می آمده  است.

همچنین در خصوص تاثیر مذهب بر یهود روابط جنسی 37 درصد معتقد بوده اند که مذهب تاثیر مثبتی در تعادل روابط جنسی داشته، 11 درصد معتقدند مذهب باعث افزایش این ارتباط شده و 22 درصد نیز اظهار داشته اند که مذهب تاثیری نداشته است. (اسماعیلی و رحمتی، 1383: 130-135)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق پاورپوینت آتش سوزی در کارگاه ساختمانی در مشهد پاورپوینت معماری دوره تاریخی قاجاریه (52 اسلاید) تحقیق اصول آرماتور گذاری ( پی ، دیوار، ستون ) بررسی کاربرد آمار در اقتصاد