👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره توانبخشی                                 

عنوان:

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرج

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی و عوامل جسمی و شناختی نامناسب. برای سنجش این اثر از آماری مانکوا استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان کلینیک های شهرستان کرج در سال 1394 بودند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بود. از بین کلینیکهای ترک سو ء مصرف مواد شهرستان کرج 6 کلینیک به صورت تصادفی انتخاب شده نمونه انتخابی از این جامعه 24 مرد مصرف کننده  آمفتامین و مت آمفتامین بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  هر دو درمان به میزانی  مناسب نشانه های افسردگی، اضطراب، افکار غیر منطقی و  مشکلات جسمی را در افراد مصرف کننده آمفتامین و متا آمفتامین  کاهش دادند و موثر بودند .بنابرنتایج این پژوهش می توان در بهبود ویژگی های روانشناختی  افراد معتاد، همچون افسردگی و اضطراب و عوامل شناختی و جسمی از دو درمان معروف و مفید شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد استفاده کرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده-----------------------------------------------------------1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه---------------------------------------------------------------- 3

بیان مسئله ------------------------------------------------------------ 4

اهمیت و ضرورت پژوهش -------------------------------------------------- 7

اهداف پژوهش---------------------------------------------------------- 9

 فرضیات پژوهش-------------------------------------------------------- 9

تعاریف مفهومی متغیرها---------------------------------------------------11

تعاريف عملياتي --------------------------------------------------------11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف اختلال سوء مصرف مواد---------------------------------------------14

اختلالات روانی ناشی از مواد /دارو-------------------------------------------14

تاریخچه آمفتامین و مت آمفتامین-------------------------------------------15

ویژگی متامفتامین ها و آمفتامین ها ------------------------------------------15

اثرات و عوارض آمفتامین ها --------------- --------------------------------16

اثرات کوتاه مدت مت آمفتامین------ ---------------------------------------17

اثرات طولانی مدت متامفتامین ها -------------------------------------------18

شکل گیری و روند -----------------------------------------------------19

شیوه های مصرف آمفتامین و  مت آمفتامین ------------------------------------20

تاثیر متآمفتامین بر مغز پس از قطع مصرف -------------------------------------20

متآمفتامین و اختلالات هم زمان---------------------------------------------20

علل و انگیزه های گرایش به مواد مخدر ----------------------------------------21

مدلهای درمان سو ء مصرف مواد---------------------------------------------22

مدل پزشکی ---------------------------------------------------------22

مدل اخلاقی ---------------------------------------------------------22

مدل روان تحلیلی ------- ---------------------------------------------23

مدل شناختی – رفتاری-------------------------------------------------23

افسردگی ---------------------------------------------------------23

تاریخچه افسردگی---------------------------------------------------23

علائم افسردگی -----------------------------------------------------24

دیدگاه های علل افسردگی----------------------------------------------25

دیدگاه زیست شناختی ------------------------------------------------25

دیدگاه روان کاوانه ---------------------------------------------------26

دیدگاه یادگیری -----------------------------------------------------28

دیدگاه رفتاری ------------------------------------------------------28

دیدگاه اجتماعی – فرهنگی ---------------------------------------------30

دیدگاه انسان گرایی – هستی گرایی ----------------------------------------30

دیدگاه شناختی – رفتاری ----------------------------------------------31

تئوری شناختی رفتاری ------------------------------------------------32

سن و افسردگی-----------------------------------------------------31

رویکرد شناختی رفتاری -----------------------------------------------32

مراحل تکوین درمان شناختی رفتاری --------------------------------------34

هدفهای ارزیابی شناختی رفتاری -----------------------------------------36

اصول درمان شناختی رفتاری--------------------------------------------36

کاربرد بالینی رفتار درمانی شناختی رفتاری----------------------------------38

رویکرد تعهد و پذیرش -----------------------------------------------39

زیر بنای نظری پذیرش و تعهد درمانی--------------------------------------42

فرآیند درمان پذیرش و تعهد-------------------------------------------44

روش کار در فرایندهای پذیرش و تعهد-------------------------------------48

پژوهش های خارجی-------------------------------------------------54

پژوهش های داخلی-------------------------------------------------58

 خلاصه و جمع بندی-------------------------------------------------61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش پژوهش ------------------------------------------------------63

جامعه آماری ------------------------------------------------------63

 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری----------------------------------------63

ابزار پژوهش- -----------------------------------------------------64

پرسشنامه افسردگی زانک --------------------------------------------63

شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات-----------------------------------------64

روش تجزیه وتحلیل داده ها -------------------------------------------65

خلاصه جلسات روان درمانی پذیرش و تعهد --------------------------------65

محتوای درمان گروهی شناختی رفتاری -----------------------------------67

ملاحظات اخلاقی--------------------------------------------------69

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

یافته های توصیفی-------------------------------------------------69

آمار استنباطی ---------------------------------------------------71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پزوهش---------------------------------------------------81

بحث و نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهشی  -----------------------------86

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهداف کیفیت زندگی کاری مبانی نظری مذهب و معنویت (فصل دوم ) طرح توجیهی کارآفرینی راه اندازی فروشگاه لوازم التحریر (با مالکیت شخصی) دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پار