👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 161 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان است. جامعه آماري اين پژوهش، شامل دانشجویان در 5 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 به تعداد 422 نفر می باشد. نمونه آماري بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 243 نفر انتخاب شدند. مقياس هاي پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی  (2003) شامل 5 سوال و پرسشنامه عوامل انگیزش یادگیری کاشف، ایاض، راضا و حمید (2013)  شامل 5 بعد انگیزش یادگیری و 26 سوال و پرسشنامه متغیرهای جمعيت شناختي محقق ساخته بودند.پايايي پرسشنامه هاي مذکور به ترتيب 80/0 و 81/0 بدست آمد. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان داد که ابعاد عمکرد اساتید، امکانات یادگیری و شخصیت دانشجویان  بصورت مثبت قادر به پيش بيني عملکرد یادگیری دانشجویان  هستند و ضرایب استاندارد رگرسیونی حاصل شده به ترتیب 36/0، 18/0 و 12/0 می باشد. همچنین بین عملکرد یادگیری دانشجویان به تفکیک معدل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان با معدل بالاتر عملکرد یادگیری بالاتری را نشان داده اند(05/0>p). با توجه به نتايج بدست آمده مبني بر نقش معنی دار عملکرد اساتید و امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان، توصيه مي‌شود که مدیران در دانشگاه و همچنین برنامه ریزان آموزش عالی نسبت به عملکرد اساتید و همچنین امکانات یادگیری بیش از پیش توجه نمایند.

کليد واژه ها: انگیزش یادگیری، شخصیت دانشجویان، عملکرد اساتید، نفوذ همتایان، پشتیبانی و مشارکت خانواده، امکانات یادگیری، عملکرد یادگیری

مقدمه 

در يادگيري دانشجویان و دانش آموزان، انگيزه یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات می باشد؛ در واقع  بعضي از متخصصان ايجاد انگيزه را از مسئوليت هاي نخستين مربيان و اساتید مي دانند. انگیزش اغلب مهمترین شرط یادگیری است و اهمیت آن اغلب از هوش كلی نیز بیشتر است. بارها دیده شده است دانش‌آموزان و دانشجویانی كه از لحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و به عبارت دیگر هوش كلی بسیار شبیه به هم هستند، در پیشرفت تحصیلی تفاوت‌های زیادی با یكدیگر دارند. در واقع دانش‌آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق دارند.حتی بهترين برنامه کارآموزي و آموزش سازماندهي شده هم در صورت نبود «انگيزه» در دانشجویان و دانش آموزان به بار نمي نشينند. هنوز هم افرادي هستند که پيشاپيش نشانه هايي از انگيزش در خود دارند؛ این انسان ها از ابتداي حيات خود تا واپسين دم حيات، خودانگيختگي را با خود دارند. انگيزش از 

ويژگي هاي هر موجود زنده اي است ولي در مواردي ديده مي شود که يادگيرندگان دوست ندارند کاري که انجام مي دهند بنا بر خواسته اساتید يا مربيان باشند. بنابراين مربي و استاد بيش از آنکه نقش انگيزه زايي را ايفا کند به ايفاي نقش کنترل انگيزش يادگيرندگان و سوق دادن انگيزه ها براي يادگيري تکليف يا کار ويژه اي می پردازد، يعني توجه آنان به نحوي جلب مي شود.  انگيزه نيرويي دروني است که سبب مي شود انرژي افراد براي انجام دادن فعاليتی جدي به نحوي معين هدایت گردد. گاه انگيزه غريزي و گاه برگرفته از تصميمي منطقي است. در حقیقت  انگیزه ترکيبي از هر دو است ، تا حدودي انگيزش غريزي، نينديشيده و تا حدودي هم منطقي و انديشيده است، اغلب انگيزش خود محور و در خدمت شخص است. انگيزش، هدف محور و انتخابي است، انگيزش، يادگيرندگان را براي تکميل کردن کار و برآورد درک يک هدف عيني مطلوب رهنمون مي سازد. همچنين چگونگی انجام کار یا تکلیف را معین می کند و به واسطه آن فرد قادر است اولویت ها را مشخص نماید. انگيزه ها نيروي قوي در فرآيند يادگيري هستند. افراد معمولا هنگامی که به توانایی خاصی دست می یابند از آن به عنوان یادگیری یاد می نمایند و عموما زمانی که قادر به ابراز  پاسخی گردند، بیان می کنند که آن موضوع را یاد گرفته ام. اما تعریف علمی یادگیری به آسانی اظهار نظر های فوق نمی باشد. از منظر رفتاری، یادگیری به عنوان فعالیتی تعریف می شود که بر فعالیتهای بعدی و آینده  فرد تاثیر دارد و شرط یادگیری ایجاد تغییر در آینده می باشد. لذا همه آنچه یاد گرفته شده است ممکن است در حال حاضر آشکار نگردد و به صورت بالقوه در یادگیرنده باقی بماند تا به هنگام لزوم استفاده گردد. بروز یادگیری به صورت بالفعل را عملکرد می نامند. از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است. طی دو دهه اخیر  متخصصان تعلیم و تربیت به یادگیری و عوامل موثر بر آن بیش از پیش توجه کرده اند، زیرا راهبردهای یادگیری در آمادگی برای ورود موفقیت آمیز به مدرسه و دانشگاه اهمیت ویژه ای دارند(سمرود و کلیکمن،2006). به صورت کلی عوامل متعددی می تواند بر عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 و در  پنج فصل تشريح گرديده است. در فصل اول، ضمن بيان مساله پژوهش، کلياتي از پژوهش شامل اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش و در نهايت تعاريف واژگان کليدي ارائه شده است؛ در واقع هدف آن است که با ارائه خلاصه‌اي از کل پژوهش بتوان با يک ديد کلي نسبت به پژوهش به فصل‌هاي بعدي پرداخت. در فصل دوم به بررسي ادبيات نظري و پژوهشي در زمينه موضوع مورد بررسي پرداخته مي‌شود. فصل سوم به روش‌شناسي پژوهش اختصاص دارد و در آن روش پژوهشي، جامعه و نمونه آماري، ابزارهاي مورد استفاده و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات ارائه مي‌گردد؛ در فصل چهارم نتايج حاصل از بررسي فرضيه‌هاي پژوهش ارائه مي‌شود و در نهايت در فصل پنجم به بحث و بررسي يافته‌هاي حاصل شده در اين پژوهش پرداخته مي‌شود و همچنين محدوديت‌هاي پژوهش و پيشنهادات پژوهشي و کاربردي در انتهای این فصل ارائه می گردد.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکيده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي 4

1-3- چارچوب نظری پژوهشي 7

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ...11

1-5- اهداف پژوهش 12

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش 13

1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش 13

1-7-1- تعاريف مفهومي متغيرها 13

1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها 15

1-8- قلمرو پژوهش 15

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش 15

1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش 16

1-8-3- قلمرو مکانی پژوهش 16

1-9- روش پژوهش 16

فصل دوم:  بررسی ادبیات موضوعی تحقیق 17

2-1- مقدمه 18

2-2- انگیزش یادگیری 18

2-2-1- تعریف انگیزش و انواع آن 18

2-2-2- انگیزش یادگیری ونظریات مرتبط با آن 20

2-2-3- عوامل انگیزش یادگیری 22

2-2-3-1- شخصیت 23

2-2-3-1-1- رویکرد یادگیری اجتماعی 24

2-2-3-1-2- رویکرد روانکاوی 24

2-2-3-1-3- رویکرد پدیدار شناختی 25

2-2-3-1-4- رویکرد صفات 26

2-2-3-2-عملکرد اساتید 27

2-2-3-2- 1- شخصیت استاد 29

2-2-3-3- نفوذ همتایان 31

2-2-3-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده 35

2-2-3-5- امکانات یادگیری 36

2-2-3-5-1- ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC) 38

2-2-3-5-2- فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش 39

2-3- عملکرد یادگیری 41

2-3-1- تعریف یادگیری 41

2-3-2- رویکردهای یادگیری 42

2-3-3- یادگیری  همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی 45

2-3-4- دیدگاه های نظری پیرامون یادگیری و یادگیری همسالان 46

2-3-5-  مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات 48

2-4- پیشینه پژوهشی 49

2-4-1- پیشینه پژوهشی در ایران 49

2-4-2- پیشینه پژوهشی درخارج از کشور 50

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 55

3-1- مقدمه 56

3-2- روش پژوهش 56

3-3- جامعه آماري 56

3-4- حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري 57

3-5- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات 57

3-5-1- ساختار پرسشنامه عملکرد یادگیری 58

3-5-2- ساختار پرسشنامه انگیزش یادگیری 58

3-6- روایی و پایایی پژوهش 58

3-6-1- روایی (اعتبار) 58

3-6-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی روایی سازه ابزار پژوهش 59

3-6-2- پایایی 60

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 62

4-1- مقدّمه 63

4-2-  یافته های توصیفی 63

4-2-1 - شاخص های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم - ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش پاورپوینت سنگ مصنوعی تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان اروميه پاورپوینت اجاره اهرمی (16 اسلاید)